Energikontoret Västernorrland

Tillsammans med Regionen och Kommunerna arbetar vi för en effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi genom projekt i samarbete med offentliga och privata aktörer.

Viktiga samarbetspartners är Energimyndigheten och EU-kommissionen men också andra myndigheter och aktörer på lokal, regional och nationell nivå. På Energimyndighetens uppdrag samordnar vi Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare.

Det finns över 450 energikontor i Europa. Vi är en viktig del av EU:s energipolitik och drivs i enlighet med EU:s stadgar som oberoende energiorgan.

Energikontoret ingår i ManagEnergy, som är ett initiativ av EU för att stödja Energikontor i Europa.

Energikontoret har nu en ny webbsida, vi rekommenderar ekvn.se för fortsatta uppdateringar, nyheter om Energikontoret Västernorrland. 

I Sverige finns 15 energikontor. Västernorrlands Energikontor startade 1996 som ett EU-projekt, SAVE.

De viktigaste uppgifterna för oss är:

  • Energieffektivitet
  • Förnybara energikällor
  • Ökad tillväxt
  • Ökad sysselsättning

Energikontoret har i uppdrag från Energimyndigheten att bland annat samordna den kommunal energi- och klimatrådgivningen samt koordinera arbetet inom uthållig kommun.

Energikontoret har en viktig roll när det gäller energieffektivisering och klimatarbete tillsammans med andra lokala och regionala aktörer och vi initierar, samt medverkar i, en omfattande projektverksamhet.

Viktiga svenska mål till 2020:

  • Produktionen av el från biobränsle och vind ska öka
  • Energiförbrukningen i bebyggelse ska minskas med 21 TWh
  • Oljeanvändningen ska minskas med 30 procent
  • Vattenkraftens andel av den årliga elproduktionen ska öka
  • Vind- solkraftsindustrin ska fortsätta att byggas ut
  • Nya omvandlingstekniker, som exempelvis vågkraft, ska industrialiseras

Mer om Energikontoret HÄR

Nu lanserar vi SOLKARTA för hela Västernorrland

Energikontoret Västernorrland på Facebook

Energiledning Light - goda exempel

Läs om små- och medelstora företag i Västernorrland som är förebilder då det gäller energiarbete!

De finns i broschyren Goda exempel från projektet Energiledning Light.

Energiledning Light - Projektet är avslutat.

Vi har under 2013-2014 genomfört projektet Energiledning i små- och medelstora företag i Västernorrland.

Läs projektrapporten här.

- Energiledning skapar hållbarhet för både företag och miljö, poängterar Peer-Erik Carlsson som är projektledare och har samordnat insatserna från vår sida.

Mer info om projektet här