Kultur och fritid

Ett strategiskt utvecklingsarbete

Kultur och fritid är viktiga dimensioner i ett långsiktigt hållbart samhälle. Kultur och fritid bidrar till att skapa mötesplatser, sammanhållning och mänsklig tillväxt. Kultur och fritidssektorns står för sysselsättning och en ökande andel av BNP. Kultur och kulturmiljö bidrar också till att skapa en attraktiv livsmiljö.

Kulturforum

För att stärka och synliggöra kulturens olika roller var Kommunförbundet med och startade Kulturforum, ett länsråd i kulturfrågor, där kommunerna, Länsstyrelsen och Region Västernorrland ingår.

Vi samverkar också med Region Västernorrland kring ett årligt Kulturting, en mötesplats för inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte för länets kommuner, föreningar och kulturutövare.

Genom Kulturforum har vi medverkat vid framtagandet av länets regionala kulturplan. Denna har tagits fram i samverkan med länets kommuner och i samråd med civilsamhället och länets kulturutövare. Den regionala kulturplanen är en förutsättning för att ingå i den s.k. samverkansmodellen, som innebär att landsting får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Tillsättningen av kommunernas ledamöter i Kulturforum är inte klar.

  • Hans Backlund RVN ordf. S
  • Birgitt Mårtenzon RVN sjvp

Kulturforums möten 2019

  • 15 mars Sundsvall 
  • 3 maj 
  • 19 september 
  • 10- 11 oktober Kulturting tema KULTURARV
  • 12 december 

Kultur- och fritidspresidiet

Kommunförbundet har även ett kultur- och fritidspresidium med fokus på mellankommunal samverkan. Fokus under 2015 - 2018 är civilsamhällets organisationer och organisering , utifrån frågor som stöd, inkludering, mål, styrning.

Möten 2019

  • 28-29 mars Örnsköldsvik 
  • datum ej klart 

Kunskapsdagar 2019

Kommunförbundet har ett tjänstemannanätverk för Ungdomsfrågor. Nätverket samverkar kring kommunernas uppföljning av ungdomspoltiken via enkäten Lupp. Nätverket samverkar i frågor som rör ungas delaktighet och inflytande och arrangerar årliga kunskapsdagar om förebyggande och främjande ungdomsarbete 

Välkommen till Fritidsledarkonferens på temat ledaskap i förändring 

22 - 23    augusti på Södra Berget, program och inbjudan kommer !

Vill du veta mer välkommen att kontakta Åsa Claeson Nordin