Aurora Lindberg

Tankeväckande historia

Jag tackar nu för sex otroligt lärorika, roliga och utmanande år på Kommunförbundet! Jag tar med min många erfarenheter av samverkan, samsyn, driv och det känns på sin plats att få bjuda på lite tankeväckande historia.

Samverkan mellan kommuner är nämligen ingenting nytt. Redan 1908 bildades Svenska Stadsförbundet utifrån de stora sociala behov som uppstod när städerna växte i storlek. Kommunförbundet Västernorrlands historia kan spåras rakt ner till svenska landskommuners förbund 1920. En av orsakerna till att dessa organisationer bildades var behovet av att påverka statsmakten och förbunden fick också tidigt en betydande makt. Men skillnaden mellan stadsförbund och landskommuner var flytande och 1968 slogs de samman till Sveriges Kommunförbund. Det var logiskt att slå samman förbunden, eftersom kommunerna ända sedan 1862 haft egen beskattningsrätt och därigenom en större självständighet gentemot staten. Sveriges Kommunförbund hade länsavdelningar i hela landet, varav Kommunförbundet Västernorrland vad en.

Än i dag lever begreppet Svenska Kommunförbundet och mer än en gång har jag och mina kollegor fått höra att vi arbetar på ”Svenska kommunförbundet”. Länsavdelningarna försvann 1990 när Sveriges Kommuner och Landsting bildade och blev självständiga organisationer. Andra länsavdelningar har uppgått i landets regioner eller blivit kommunalförbund.

När Stadsförbundet bildades var det för att komma till rätta med sociala behov, vi vet att kommunernas uppdrag är otroligt viktiga för våra medborgare och att det finns utmaningar i att lösa uppdraget. Det finns ett behov av en självständig organisation, ägd av kommunerna, med uppdrag att stödja kommunernas utveckling genom samverkan i olika former. Med detta önskar jag er all lycka i det fortsatta uppdraget.

April 2019

Tillsammans skapar vi värden

Kommunförbundet Västernorrland har under 2018 fortsatt vårt viktiga utvecklingsuppdrag som vi genomför tillsammans med kommunerna. Vi har drivit samverkan, projekt, arrangerat givande möten och konferenser och bevakat kommunernas intressen. Detta gör vi på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

När vi nu summerar året så syns många goda resultat. Resultat som skapas av kommunernas och våra skickliga medarbetare som bidrar till välfärden varje dag. Här är några exempel på vad vi bidragit till det senaste året:
• Digitaliseringsprojektet e-Samverkan har utvecklat över tvåhundra digitala tjänster för medborgare och företag genom effektivt samarbete.
• Vi har startat upp verksamheten Gemensam familjehemsorganisation som ska förbättra placerade barns förutsättningar för en gynnsam utveckling.
Energikontoret har drivit ett flertal energieffektiviseringsprojekt för, bland annat, offentliga byggnader.
Vård och omsorgscollege har etablerats som en permanent verksamhet hos oss. Det är en samverkan mellan arbetsgivare, fack och skola för att tillsammans skapa attraktiva vård- och omsorgsverksamheter med hög kvalité.
• Vår forskningsenhet FoU Västernorrlands forskning är efterfrågad och man har forskat inom olika områden i kommunerna, exempelvis medarbetardriven förändring och arbetstidsförkortning.

Ovanstående är bara ett fåtal exempel ur vår verksamhet som vi bedriver och fortsätter bedriva under 2019. Vill ni veta mer om den nytta vi bidragit till så rekommenderar vi att ni läser vår verksamhetsberättelse som publiceras i början av 2019!

Vi vill också passa på att tacka alla aktörer som vi samarbetat med under 2018. Kommunpolitiker, tjänstepersoner och andra verksamhetsföreträdare – ni ska ha ett stort tack för engagemanget ni visat för att medborgare och brukare ska få möjlighet till välfärd av bästa kvalitet.

Nu återstår att önska en God Helg och på återseende under 2019.

December 2019

2017 - vilket år!

2017 närmar sig med stormsteg sitt slut och det är tid att summera och reflektera. Vi avslutar året med många goda resultat, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Vi har en trivsam arbetsplats med högt i tak. Den skapas varje dag av oss som är här. Vår personal är fantastisk och levererar gång på gång. I år har vi dock känt av hur sjukdom drabbar människor mitt i livet och det har varit tungt för oss alla, men främst förstås för de drabbade. Därför föll det sig naturligt att skänka en julgåva till cancerforskningen.

Vi har också känt mycket glädje. Vi har ett stort förtroende hos våra ägare som ständigt diskuterar, utvecklar och driver sin samverkan med vårt stöd. I år vet vi det, eftersom vi utvärderat alla nätverk och dess upplevda nytta. Det är ett enormt stort värde som vi har i våra nätverk! Tack för ert engagemang alla kommunpolitiker, tjänstepersoner och verksamhetsföreträdare för att medborgare och brukare får ökad möjlighet till välfärd av bästa kvalitet!
Vi utvecklar dessutom vår samverkan med andra aktörer i Västernorrland, i Sverige och i Europa. Vi driver projekt där vi har koll på att projekten levererar enligt planeringen och håller budget. Det är en stor trygghet för oss att vi har bra projektledare och administratörer.

Det är därför med lugn och tillförsikt som vi välkomnar 2018 med mer spännande verksamhet! Det känns som vi har mycket kvar att göra! Önskar er sköna och vilsamma helger och ett gott Nytt Samverkansår 2018!

December 2017

God Helg önskar Kommunförbundet Västernorrland

En återblick så här i slutet av 2015 ger oss en skarp bild av hur globala händelser påverkar kommunernas vardag. Otroligt många människor flyr krig och terror för att söka ett bättre liv och kommunernas resurser inom till exempel socialtjänst och skola sätts på prov ordentligt. Kommunerna letar efter nya arbetssätt, metoder och ökad samverkan. Att Kommunförbundet kan komma att ta sig an utmaningar inom detta område under 2016 är högst troligt. SKL gör redan, bland andra, ett arbete med att samla praktiska exempel på hur kommunerna arbetar med asyl- och flyktingmottagandet, etablering och integration. Kommunförbundet hanterar också redan nu ett nystartat projekt som vidrör området, riktat till utsatta EU-medborgare, där Sundsvall, Umeå och Örnsköldsvik samarbetar.

Vid sidan av flyktingsituationen så pågår andra verksamheter ute i kommunerna som vi inte ska glömma bort. Ta till exempel miljö- och klimatarbetet där det bedrivits projekt inom bland annat miljövänliga transporter, energiomställning och energieffektivisering för bostadsrättsföreningar. Arbetet med att minska miljöpåverkan kommer heller inte avta under överskådlig framtid, särskilt nu med Parisavtalet i ryggen. Inom området social hållbarhet har vi lagt kraft på kompetensutveckling inom socialförvaltningarna i länet. Vi har också haft äran att få arbeta med två nyutnämnda Ph. dr, Sheila Zimic och Madeleine Blusi, båda anställda vid FoU Västernorrland.

Under 2016 fortsätter vi naturligtvis i oförminskad takt att utveckla vår funktion som arena för kommunernas kunskapsutveckling. Men först, efter denna korta tillbakablick på verksamhetsåret 2015, vill jag önska er en helgledighet med stunder av vila. Till er i kommunerna som arbetar under helgdagarna vill jag skicka en särskild hälsning. Har ni tänkt på att ni bidrar till att kommunernas invånare får en god helg? Ni har möjlighet att skapa skillnad under jul- och nyårsdagar. Visst är det en tanke som väcker värme!

En riktigt god helg önskar jag er.
hälsningar
Aurora

Samhällets skyddsnät

Socialtjänsten är en av kommunernas kärnverksamheter. Den styrs av en strikt lagstiftning då den också utgör samhällets skyddsnät för utsatta och svaga individer. Det är sällan den verksamheten uppmärksammas positivt i media, däremot allt oftare får de ta del av kritik och larmrapporter som kan både avskräcka individer som söker hjälp och dem som planerar sin framtida yrkesbana. Arbete inom socialtjänsten kräver mycket av sin personal på många olika sätt. Att utveckla verksamheten är en utmaning. Därför känns det tillfredställande att vara en aktör som kan bidra till den länsutvecklingen som ska komma både individer och verksamheter till godo.

Vi i Västernorrland har en klok och ambitiös ledning som styr den länsgemensamma utvecklingen. Både politiker och tjänstepersoner vill möta utmaningar i samverkan och har gett oss på Kommunförbundet ett utökat uppdrag att stärka den utvecklingen. Dessa nya förstärkningar som tillsammans med tidigare kompetens och resurser nu utgör en hållbar och långsiktig stödstruktur åt kommunernas utveckling har uppmärksammats nationellt. Bland annat vill SKL lyfta oss ett gott exempel i landet och erbjuda andra möjligheter att ta efter.

Nationellt har man uppmärksammat även den modellen för hemtjänstens utveckling som vi kallar för Skönsmon-modellen. Nu är våra forskare, som stöttat den utvecklingen hela vägen, inbjudna för presentera detta för Stockholms stad. I regeringens pinfärska budgetproposition kan vi läsa om vad den nuvarande regeringen avser viktigt att prioritera, bland annat har den gett ut i uppdrag till myndigheter att en enhetlig modell för landets socialtjänster att systematiskt använda barns erfarenheter i verksamhetsutvecklingen. Vi vet att här har våra sakkunniga påverkat direkt med sin kunskap när tillfälle erbjudits.

Så i dessa tider när utmaningarna växer, måste vi också se framstegen och behålla den glöden som ändå driver utvecklingen framåt!

Oktober 2015

Kompetenscenter nära dig

Förbundsmötet la fast målet att Kommunförbundet ska utveckla sin funktion som arena för kommunernas kunskapsutveckling. Vi genomför redan idag väldigt många uppskattade utbildningar/konferenser. Kommunförbundet har möjlighet att skräddarsy utbildningar efter kommunernas behov. Fler och fler kommuner börjar skicka in sina kompetensbehov och det ställer krav på Kommunförbundets arrangörskap, kunskapsförmedling och inspiration. Det sätter också ett kvalitets-och aktualitetskrav på oss. I maj genomförde vi en kunskapsdag om EU-medborgare som kommer till vårt land för att tigga. En högaktuell fråga som är väldigt komplex. Det blev en väldigt bra och uppskattad dag. Deltagarna från kommunerna fick ny kunskap om vad en kommun ska och kan göra, och vad man inte kan göra. Min förhoppning är att länets kommunanställda fortsätter spela in aktuella och svåra frågor att träffas kring för att ständigt jobba med kvaliteten i välfärden.

Juni 2015

Kommunernas Kommunförbund

Förra veckan så hade vi Årets möte – vårt förbundsmöte. Det var en stor uppslutning bland våra politiska ombud vilket kändes väldigt bra. De nya stadgarna som togs förra förbundsmötet medförde att kommunförbundet för första gången fick en styrelse där kommunerna nominerat sina ledamöter. Kommunförbundet kommer att utgöras av kommunalråden och oppositionsråden, starkare än så kan det inte bli! Förbundsmötet gjorde också något annat som var nytt. De la fast mål för Kommunförbundets verksamheter för hela mandatperioden. Allt för att skapa tydlighet och nytta för våra ägare, Västernorrlands kommuner. Jag ser fram emot att få vara med i detta viktiga arbete!

Målen kan ni läsa om i dokumentet Övergripande mål 2015-2018 och Verksamhetsplan för 2015

Mars 2015

Sitta är det nya röka

Oj vad det är bra att ha barn i skolan! I oktober fick min dotter hem ett brev, hon skulle tillsammans med sina klasskompisar samla piggelinpoäng. För hela oktober. Vi föräldrar skulle registrera hennes poäng på fritiden, skolan på skoltid. Min bild var att vi är en fysiskt aktiv familj. De få skruttiga poäng jag kunde ge henne de två första veckorna omkullkastade den teorin. Vi är fler och fler som är stillasittande tjänstemän. I kombination med en inaktiv fritid har vi fått en tydlig stillasittande livsstil. Det finns övertygande evidens att regelbunden fysisk aktivitet motverkar eller försenar uppkomsten av flertalet av våra vanligaste folksjukdomar. Det sammanlagda tv-tittandet ökar, allt fler åker bil och mer än var sjunde svensk har en stillasittande livsstil.

Hälsan är var och ens ansvar

Stillasittande är dessutom oberoende av fysisk aktivitet också kopplat till ökad risk för flera stora folksjukdomar och en förtida död. Stillasittande och fysisk aktivitet är två skilda beteenden. Utmaningen är att både undvika att sitta still och bli mer fysiskt aktiv.(Läkartidningen nr 9 2010). I Västernorrland är generellt hälsoläget inget att skryta med. Hälsan är var och ens ansvar. Jag uppmanar er alla att röra mer på er, särskilt den här tiden då man helst vill tända ljus och krypa ner under en filt. Ta trapporna, cykla till jobbet och stå upp och jobba! Gör en fysisk aktivitet på 30 minuter varje dag! Sitta är det nya röka. Med detta hoppas jag att du får samma spark i baken att göra kroppen lycklig genom att röra på dig mer som jag fick genom dotterns piggelinpoäng. (Jag kan lova att dotterns poäng är väldigt mycket bättre dessa två sista veckorna i oktober.)

Oktober 2014

Håll fokus på dem vi är till för

Det kan låta enkelt och självklart, att sätta dem man är till för i fokus. Ändå är det ibland lätt att glömma. Att låta andra behov och rutiner komma före. Och verkligheten är naturligtvis komplex. Det finns många behov att ta hänsyn till.

Men vi behöver ändå hela tiden hålla frågan om dem vi är till för i fokus. Och komma ihåg det som kanske är det allra viktigaste. Att lyssna på brukarna och deras behov så att vi kan leverera välfärd som gör nytta.

I arbetet med att kvalitetssäkra och skapa nytta i de tjänster som kommunerna erbjuder drar vi gång brukarmedverkan i flera av våra projekt.

De brukarorganisationer som är berörda av de utvecklingssatsningar som vi driver, ska vara med och medverka till resultaten. Det är ett sätt för oss att hålla fokus på dem vi är till för och lyssna in deras kunskap om sina liv.

Ett led i det arbetet är också att vi utvecklar utvärderingsinstrument som tar tillvara brukarens upplevelser av värdighet och välbefinnande.

Filmen Lyssna på barnen

Ett annat exempel är filmen Lyssna på barnen. Filmen är ett tack till de barn som medverkat i forskningen om barn som är placerade i samhällsvård, som Viktoria Skoog vid vår FoU enhet disputerat med.

Vi har gjort en film för att vi vill berätta för dem på ett sätt som de känner igen sig i. På ett sätt så att deras erfarenheter kan spridas till andra barn som behöver veta och inte minst till socialsekreterare, beslutsfattare inom socialtjänsten och andra vuxna.

Vi vet att informationsflödet idag är enormt och det här är ett sätt att underlätta för dem som behöver ta till sig ny kunskap men inte har tid att läsa en hel avhandling.

I veckan som gick visade jag filmen för andra forskare. På det viset fick de se hur de kan ta sig an den tredje uppgiften, det vill säga att sprida resultatet av forskningen till det omgivande samhället. Jag vet att de lyssnade!

Och jag bjuder in dig till att ta 4 minuter för att höra vad barnen har att säga oss.

Se filmen Lyssna på barnen

Maj 2014

Vad väljer du?

Det handlar om vad vi gör varje dag. Resorna till och från samt i jobbet står för mer än hälften av vårt totala resande. Det handlar ofta om korta resor med bil.

Kan du och jag förändra våra resvanor kan vi tillsammans bidra till minskade koldioxidutsläpp och energianvändning, sänkta kostnader och dessutom bli friskare!

Jag har nu bott i Härnösand i ett år. Det året har inneburit att jag gått från att vara en notorisk cykelentusiast till att bli en bilist och cyklist. Jag ställer mig frågan varför?

Det är det här det handlar om

Det är faktiskt svårt att vara cyklist i Härnösand, i alla fall på vintern. Min gång- och cykelväg till dagis snöröjs absolut inte prioriterat, cykelvägen till jobbet är bättre, men även där finns det förbättringspotential.

Jag funderar på om elcykel kan vara alternativet som gör att jag kan klara snön och backarna i Härnösand.

Tillsammans kan vi förändra

Under 2014 kartlägger vi inom ramen för Energikontoret och projektet CERO-Y jobbresandet hos länets 18.000 kommunanställda samt hos kommunförbundets anställda. Kartläggningen ska bli en grund för en handlingsplan över hur tjänsteresorna kan förändras och förbättras.

Men egentligen är det ganska enkelt. Det handlar det om hur du och jag väljer. Varje dag.

Jag väljer att jag ska bli en cyklist igen.
Vad väljer du?

Aurora

P.S Här kan du läsa mer om CERO-Y och den kartläggning som vi nu gör.

April 2014

Yta och innehåll

På Kommunförbundet är vi stolta över innehållet i vår verksamhet. Personligen blir jag just nu extra påmind om det som vi har att vara stolta över när jag läser alla medarbetares underlag till vår verksamhetsberättelse för 2013.

Tillsammans med kommunerna utvecklar vi välfärden i Västernorrland på många sätt. Det känns bra!

Men hur är det då med ytan?

Det sägs att ytan blir allt viktigare. Ytan för politiska partier, ytan för hur jag ser ut, ytan på mitt hus… Och min spontana känsla är att vi ryser över den utvecklingen. Och utan innehåll är inte ytan mycket värd.

Å andra sidan behöver ytan spegla innehållet. Så har det inte riktigt varit för Kommunförbundet förrän nu när vi flyttat till Spiran.

Nu tycker jag att vår arbetsplats och därmed mötesplatsen dit vi bjuder in våra samarbetsparter håller samma nivå som innehållet. Det känns modernt, seriöst och andas framtidstro.

Därtill huserar vi nu så att vi och våra besökare kan maximera användningen av kollektivtrafiken. Både innehåll och yta på Kommunförbundet helt enkelt.

Känns underbart att gå in i ett nytt år med det i bagaget! Och den utvecklingen får mig inte alls att rysa, tvärtom.

Aurora

Januari 2014

Hitta extern finansiering för utvecklingsarbetet

Nu närmar sig en ny programperiod med EU-finansiering och därmed nya möjligheter att söka pengar till de utvecklingsprojekt som vi vill driva för att utveckla välfärden och ett samhälle som håller på sikt.

Du kanske vet att de första programmen kommer att vara sökbara hösten 2014 och tycker att jag är ute och cyklar när jag säger att vi närmar oss. Men vi vet alla att det tar tid att rigga för ett utvecklingsprojekt.

Bara regionalfonden beräknas i skrivande stund att ha 154 miljoner Euro för oss i Mellersta Norrland att söka mellan 2014-2020. Dessutom har vi sociala fonden, landsbygdsprogrammet, Botnia-Atlantica, Norra Periferin och Östersjöprogrammet. Västernorrland kommer denna omgång också att vara fullvärdiga medlemmar i Sverige-Norge programmet. Till detta finns också Horizon och alla sektorsprogram. Det finns mycket medel!

3 steg som gör er redo för att söka extern finansiering

1. Använd våren 2014 för att inventera utvecklingsbehov som ligger i pipelinen för det kommande 1-2 åren

2. Ordna tematiska workshop utifrån de 11 tematiska mål som EU kommissionen pekat ut i den gemensamma strategiska ramen för att matcha era utvecklingsbehov med vad det kommer att finnas pengar till att söka. Det här är ett perfekt dokument att använda som visar vilka fonder som finansierar vad.

3. Ta hjälp av dem internt som har tidigare erfarenheter. Till exempel er EU-samordnare. Se också listan här nedan om hur vi hjälper till!

Så här hjälper vi till

  • I samarbete med Landstinget och Länsstyrelsen i Västernorrland har vi genom projektet Virtuellt projektkontor samlat olika personer med kompetens kring, och erfarenhet av, att europeiska projekt. Du hittar dem här.
  • Vårt gemensamma Brysselkontor Mid Sweden European Office bevakar olika typer av finansiering som finns att tillgå från EU. De kan också hjälpa dig att etablera kontakt med potentiella partners i andra regioner i Europa.
  • Personligen har jag lång erfarenhet av att skaffa extern finansiering från EU:s olika fonder och program. Jag kommer att dela med mig av mina erfarenheter på olika sätt. Bland annat har vi på uppdrag av Kommuncheferna satt ihop ett kompetensutvecklingspaket kring EU:s fonder och EU2020 för dem.

Tillsammans kan vi vässa förutsättningarna för att ta del av externa medel till det utvecklingsarbete vi behöver göra för att utveckla Västernorrland.


Aurora

November 2013