Bättre liv för sjuka äldre i Västernorrland - arbetet fortsätter!

Satsningen "Bättre liv för sjuka äldre" avslutades vid årsskiftet 2014-15. Den 5 februari 2015 genomfördes sista konferensen , en Resultatkonferens, där goda exempel och resultat visades upp. Ladda ner presentationer som visades den 5 februari i spalten till höger.

På denna sida sammanfattas Västernorrlands del i satsningen och ges olika tips på bra hjälpmedel för det fortsatta utvecklingsarbetet i verksamheten.

Verksamheten skulle gå från ord till handling, från tekniskt lärande till en kulturförändring där det proaktiva förebyggande arbetet ligger i fokus. Sjukvården är av naturen reaktivt inriktad där handling sker utifrån en händelse. Nu är det dags att i förväg identifiera brister, lära sig av sina resultat och skapa en lärande organisation kring de mest sjuka äldre som är långsiktig. Läs mer om satsningen på SKL.se

Varför behövdes en Äldresatsning?

Andelen äldre personer i Sverige har ökat och förväntas öka från ungefär 17 procent till 23 procent år 2030. Det blir en utmaning för samhället att se till att var och en får en värdig ålderdom med god vård och omsorg. För att uppnå god vård och omsorg för alla äldre behöver hälso- och sjukvården och socialtjänsten bli bättre på att samarbeta för den äldres bästa utifrån bästa tillgängliga kunskap.

Det yttersta målet med äldresatsningen var att skapa en utvecklingskultur där ständiga förbättringar är en naturlig del av arbetet kring våra mest sjuka äldre i Västernorrland - med stöd av nya utbildningsformer, kvalitetsregister och mätdata på verksamhetsnivå.

Fem områden skulle utvecklas och förbättras

Handlingsplan och Slutrapport Västernorrland

Västernorrlands satsning kring de mest sjuka äldre är avslutad. Läs 2014 års handlingsplan och Resultatrapporten som togs fram till sista konferensen den 5 februari 2015.

Kvalitetsregister

Med hjälp av tre nationella kvalitetsregister, Senior alert, Svenska Palliativregistret och de nya BPSD-registret och Svenska Demensregistret (SveDem) får verksamhetens personal verktyg i vardagen. Genom att mäta får vi veta vilka åtgärder och förbättringsinsatser som behöver göras. Senior alert och BPSD-registret stöttar även processen i det förebyggande arbetet.

Dokumentation från länets kvalitetsregisterkonferens, våren 2014, kan du ladda ner här.