Ord som vi ofta använder

eHälsa

eHälsa är ett samlingsbegrepp för digitala välfärdstjänster inom vård och omsorg. eHälsa möjliggör tillgång till kvalitetssäkrad information för medborgare, vård- och omsorgspersonal samt beslutsfattare, med syfte att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle.

eTjänst

Socialtjänsten i ett antal kommuner erbjuder möjlighet för invånare att ansöka om bistånd som en e-tjänst enligt SoL och LSS. eTjänsten förmedlas elektroniskt och avser kontakt mellan brukare och socialtjänst. Handläggningen är interaktiv vilket innebär att den sker i någon form av dialog mellan brukare och handläggare.

SITHs-kort

SITHS-kort är en elektronisk identitetshandling som användas för att kunna logga in till system och utföra tjänster som kräver legitimering och signering. Syftet med SITHS-kort är framför allt att uppfylla nationella krav på säkerhet och identifiering i system där patientinformation hanteras.

HSA

Hälso- och Sjukvårdens Adressregister, elektronisk katalogtjänst som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner (roller) och enheter i hälso- och sjukvård och socialtjänst.

PRATOR

Prator är ett IT-system för gemensam vårdplanering. Åtkomst till Prator sker via en webbaserad tjänst för användare inom slutenvård, primärvård, psykiatrisk öppenvård och kommuner som arbetar med samordnad vårdplanering/utskrivningsplanering. Systemet används av många aktörer inom organisationerna landsting, kommuner och privata vårdgivare och ser till så att patienter och brukare inte ramlar mellan stolarna.

PASCAL

Pascal är en webbaserad tjänst för ordination av dosförpackade läkemedel. Förskrivaren loggar in på webbtjänsten och ser då patientens hela läkemedelslista och kan göra en ordination, ordinationsändring, utsättning eller beställning av originalförpackningar. För att kunna göra en så bra ordination som möjligt behöver den person som gör ordinationen tillgång till information om läkemedel och om patienten. Bland det viktigaste är informationen om vilka andra läkemedel patienten redan tar, så att inte kombinationen av läkemedel orsakar problem för patienten. Med hjälp av informationen blir det lättare för den som ordinerar att beskriva för patienten hur de olika läkemedlen bör användas. Dosapoteket färdigställer och distribuerar läkemedelsrullarna.

NPÖ

Med IT-lösningen Nationell Patient Översikt, kan vårdpersonal via datorn titta i NPÖ för att ta del av patientinformation från andra vårdgivare, förutsatt att patienten samtyckt till det. Att vårdgivare har tillgång till viss information i varandras patientjournaler kallas för sammanhållen journalföring. NPÖ gör det möjligt att få direkt åtkomst, via datorn, till sammanhållen journalföring.

NPÖ ersätter inte patientjournalerna. Den gör bara viss information från dessa tillgänglig för fler vårdgivare. Till exempel information om var du har vårdats tidigare, vilka läkemedel du fått, hur tidigare diagnoser ser ut eller om du har någon särskild överkänslighet.

Kontakt

Mattias Gillow
Utvecklingsledare eHälsa
Tel: 070-282 00 35
E-post