Brukarråd

Kommunförbundet Västernorrland arbetar tillsammans med Region Västernorrland för att utöka brukarmedverkan i verksamhetsutvecklingen inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens område. Det syftar till att brukaren ska involveras mer tydligt och bli delaktig i såväl det enskilda ärendet som i utformningen av insatsgivande verksamheter. Under våren 2014 påbörjade brukar- och intresseorganisationerna i länet ett arbete med att skapa ett länsövergripande brukarråd med representanter från flera patient-, brukar- och anhörigorganisationer. Den 18 november beslutades att de organisationer som deltagit i arbetet bildar ett gemensamt brukarråd för områdena psykisk ohälsa, missbruk- och beroende och LSS. De föreningar som idag finns representerade är Schizofreniförbundet (IPF), Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Attention, Autism och Aspergerförbundet och IOGT-NTO.

För mer information, kontakta:

Per-Olof Tiger, e-post: po.tiger@sundsvall.se, mobil: 070-690 67 00

Carolina Klockmo, e-post carolina.klockmo@kfvn.se, mobil 070-383 09 89

Erfarenhetsforum - erfarenhetsbaserad kunskapsutveckling

Erfarenhetsforum är ett socialt företag med inriktning mot kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom välfärdssektorn genom att genomföra brukarrevisioner, utbildningar, handledning och föreläsningar. Företaget bildades i januari 2013 och tanken är att all vinst ska gå till företaget för att på sikt kunna anställa personer som av olika anledningar har svårt att finna ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Företaget härrör från ett projekt om brukarrevision bland psykiatriska verksamheter inom kommuner och landsting som FoU Västernorrland bedrev från år 2006. Det var en metod för att arbeta med brukarinflytande för personer med psykisk ohälsa. Genom åren har brukarrevisionsteamen genomfört ca 25 revisioner och har därigenom varit efterfrågade för att sprida metoden till andra delar av landet.

Brukarrevisionsteamen består av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och som utbildats i den speciella revisionsmetodiken. Erfarenhetsforum samarbetar med FoU-panelen vid Socialpsykiatriskt kunskapscentrum i Region Västerbotten. Det finns även ett visst samarbete med FoU Västernorrland som bl.a. har en representant i föreningens styrelse.

Mer information:

erfarenhetsforum.se

Kontaktperson

Carolina Klockmo

Mobil:
 070-383 09 89
carolina.klockmo@kfvn.se