Om energideklarationen

- Den osynliga energin blir nu synlig!

Det ska bli lättare att få reda på en byggnads energiprestanda.

Ändringarna i regelverket om energideklaration för byggnader har nu börjat gälla. En stor förändring är att energiprestandan tydligt ska anges i annonser och tidningar när en byggnad ska säljas eller hyras ut.

Större fokus på konsumenten

Med det nya regelverket förstärks konsumentens tillgång till information om byggnaden. Den som till exempel ska köpa en bostadsrätt eller ett småhus ska få ta del av energideklarationen så tidigt att man kan väga in informationen om byggnadens energiegenskaper vid valet mellan olika objekt och det pris som man är villig att betala för det.

Annonsering

Om det finns en energideklaration när en byggnad, del av en byggnad eller en andel i en byggnad säljs eller hyrs ut så ska säljaren se till att uppgift om byggnadens energiprestanda finns vid annonseringen på internet och i tidningar. Annonsering i skyltfönster omfattas inte.

Energiprestandan anges med ett numeriskt värde.

Villaägare ska visa upp och överlämna energideklarationen Villaägare är ansvariga för att en energideklaration upprättas innan försäljning sker. Villaägaren ska visa upp hela energideklarationen för spekulanter och överlämna den till den nye ägaren. Det gäller även bostadsrätter

Bostadsrättsföreningar är ansvariga för att energideklaration upprättas.

Bostadsrättsinnehavaren ska visa upp hela energideklarationen för spekulanter och överlämna den till den nya nyttjanderättshavaren.

Hyreshus, lokaler och allmänna byggnader

Byggnader som säljs och hyrs ut ska också ha en energideklaration som visas för spekulanter och överlämnas till nye ägaren/nyttjanderättshavaren. Dessutom ska en sammanfattning av energideklarationen finnas uppsatt på en väl synlig plats som till exempel entré eller liknande.

Detta gäller för:

• byggnader som upplåts med nyttjanderätt och

• byggnader som allmänheten har tillträde till och som är större än 500 kvadratmeter.

Nya byggnader

För nya byggnader har ingen förändring skett i reglerna. De ska som tidigare, energideklareras inom två år efter det att byggnaden tagits i bruk.

Några undantag

Vissa undantag ges från skyldigheten att ha upprättat en energideklaration. Exempelvis behöver byggnader under 50 kvadratmeter inte energideklareras. Undantagen finns angivna i förordningen (2006:1592)

Om energideklaration för byggnader.

Du behöver inte göra en ny deklaration Den som redan har en giltig energideklaration får använda denna för att uppfylla de ändrade kraven på annonsering, uppvisande och överlämnande.

Obligatorisk besiktning – huvudregel

Innan en energideklaration upprättas ska byggnaden som huvudregel ha besiktats på plats. Undantagen finns angivna i Boverkets föreskrifter (2012:9) om ändring i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED 5.

Tillsynen flyttas till Boverket

Tillsynen flyttas från kommunerna till Boverket. Detta innebär bland annat att Boverket kommer att ansvara för tillsynen över att energideklarationerna upprättas, visas, överlämnas och annonseras i enlighet med lagen.

Hämta sammanfattningen på webben

Boverket kommer att hålla en sammanfattning av energideklarationen tillgänglig för alla på Boverkets webbplats. Där kan man se om en energideklaration är upprättad samt hämta uppgift om Byggnadens energiprestanda. För att få tillgång till hela energideklarationen måste en skriftlig begäran ställas till Boverket. Ändringarna i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader gäller från och med den 1 juli 2012.

Ändringarna i förordningen (2012:400) om energideklaration för byggnader gäller från och med den 8 juli 2012.

Ändringarna i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader gäller från och med den 11 juli 2012 men ska tillämpas från och med den 8 juli.

Se mer information på www.boverket.se/energideklaration

Frågor via e-post: energideklaration@boverket.se