eSamverkan

Samtliga sju kommuner i Västernorrlands län samt Hudiksvall och Nordanstigs kommun samarbetar nu i en gemensam kraftsamling – projekt eSamverkan – för att skapa nya e-tjänster med medborgarnytta i fokus. Kommunal samverkan inom området e-tjänster är rätt väg att gå eftersom få kommuner ensamma har kompetens eller resurser att driva den viktiga verksamhetsutveckling som detta innebär. Projektet eSamverkan pågick i en första etapp till och med 20160531 och är nu förlängt till i en andra etapp till 20171231.

Mål i etapp 1 var:
• Ta fram tio gemensamma e-tjänster som skapar en enklare vardag för privatpersoner och företag.
 Utöver dessa tio e-tjänster var för sig, eller i mindre kluster, ta fram hundra e-tjänster som kan delas  vidare till de övriga kommunerna.
• Etablera drift och förvaltningsorganisation för den tekniska plattform som skapades inom RIGES inom  projektets ram på ett sätt som kan lämnas vidare till en framtida gemensam driftorganisation.
Fastställa metod för att välkomna nya kommuner in i samverkan.
• Ta fram förslag till långsiktig organisatorisk lösning för samverkan kring bland annat kommunernas e-  förvaltning, som underlag för beslut i kommunerna.

Etapp 2 i eSamverkan

eSamverkans mål för etapp 2 är att:

• Införa digitaliserade lösningar som ger vägledning och information för stimulera inflyttning till kommunen.
• Införa helt eller delvis automatiserade och digitaliserade ärendeflöden.
• Ta fram en verktygslåda för digitalisering (modeller, verktyg, metoder) som stöd till kommuner vid    digitalisering av processer.
• Lämna förslag till en långsiktig organisatorisk lösning och tillhörighet för eSamverkan från den 1 januari  2018.
• Tillhandahålla löpande utvecklingsstöd till medverkande kommuner och leverera specifika  förvaltningsuppdrag.
• Tillhandahålla en säker teknisk drift och förvaltning av plattformar och e-tjänster för samverkan.
• Samverka med nationella och regionala projekt kring digitalisering.

Sammanfattning av projektet

Genom att utveckla utbudet och servicen av kommunala e-tjänster för medborgare och företag kan man öka kommuners tillväxt, attraktivitet och tillgänglighet. Projektets aktiviteter ska finna förbättringspotentialen i den kommunala e-servicen och sedan utveckla den, både genom att utöka tjänsterna till att omfatta fler tjänster, men också genom automatisering som gör systemen mer självkontrollerande och minimerar den kommunala handläggningen. E-tjänsterna tas fram och utvecklas av upphandlade konsulter och implementeras senare i den kommunala verksamheten.
Vad är det då projektet vill göra? 

-Öka attraktiviteten så att folk trivs bättre där de redan bor, samt att öka inflyttning av såväl nya människor som företag.
-Att helt eller delvis automatisera ärendeprocesser samt bidra till lärande och erfarenheter för fortsatt arbete med automatisering.
-Samtliga ingående kommuner i projektet har utvecklat och ökat tillgången till e-tjänster så att servicen för medborgare och företag förstärkts.

eSamverkan på webben

eSamverkan.nu hittar du mer information kring projektet.

Se filmen om eSamverkan ovan!

Projekt eSamverkan finns på Facebook! Gå in på 
http://bit.ly/2n3OOU0