Funktionsnedsättning

Socialtjänsterna ansvarar för att erbjuda kunskapsbaserade välfärdstjänster utifrån en evidensbaserad praktik. Socialtjänsterna ska medvetet och systematiskt sträva efter att bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap. Kommunförbundet Västernorrland stödjer och samordnar utvecklingsinsatser för att utveckla arbetet inom området. Detta sker med grund i aktuell forskning och med inspiration från utvecklingsarbete på andra platser, i Sverige och utomlands.

Andra viktiga delar är att samordna nätverk där medarbetare från kommunerna får möjlighet till erfarenhetsutbyte och uppdragsarbete. Samordnaren stödjer även utveckling och införande av systematisk verksamhetsuppföljning inom området och arbetet för ökad delaktighet, t ex genom att informera och utbilda vägledare om Delaktighetsmodellen. Under 2016 – 2019 samordnar kommunförbundet det länsgemensamma projektet ”Yrkestitulatur med tillhörande kompetensnivåer” på uppdrag av länets socialchefer.

Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen handlar om ökad delaktighet och inflytande och är ett arbetssätt för att stärka individens engagemang och inflytande över sitt liv och sin vardag. Modellen bygger på dialogsamtal mellan den enskilde och personal kring önskade teman och frågor.

Mer information finns här

Aktuellt inom området

Arbetet med de nya titlarna stödassistent och stödpedagog pågår i länet. Glädjande att titlarna nu har fått AID-koder. För mer information kontakta din närmaste chef eller maria.holknekt@kfvn.se som samordnar arbetet.

Kartläggning av boendestöd/individstöd i länet är slutförd. Rapporten finns att ladda ned här Kartläggning av individ-/boendestöd i Västernorrlands kommuner - En insats i förändring


Brukarundersökningar

Brukarundersökningar bland personer som har boende och daglig verksamhet enligt Lagen (1993:387) om vård, stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) genomförs vartannat år.

Rapporter finns att hämta här.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta gärna Maria som är samordnare för området funktionsnedsättning på Kommunförbundet. 

Maria Holknekt

Mobil: 070-509 50 36
E-post: maria.holknekt@kfvn.se