Krönikor från våra styrelseledamöter

Sommar, Kustbevakning och vår demokrati

Nu har vi en härlig tid framför oss, när vi ska njuta av sommaren och uppleva alla vackra smultronställen som finns i vårt län. Säkerligen kommer väldigt många av oss att njuta av naturen vid havet och av vårt rika djur- och naturliv, både i vattnet och på stranden.

Idag kan vi känna oss trygga när vi vet att vi har en Kustbevakning i vårt län som finns tillgänglig när vi kan behöva den. Kanske inte i framtiden.

Skrivelse till försvarsministern om Kustbevakningen

Kustbevakningen var föremål för diskussion på sista styrelsemötet inför sommaruppehållet. Styrelsen i Kommunförbundet samlade sig kring en gemensam skrivelse till försvarsministern där vi uttrycker en stor oro över den dramatiska neddragningen, en halvering av närvaron i länet, som aviserats. Vi pekar på den viktiga roll som Kustbevakningen har ur flera olika perspektiv. För såväl människor som miljö.

En levande demokrati

Annars styr skutan för oss politiker in i en intensiv period inför höstens val. Det blir en spännande tid där valaktiviteter ska blandas med surströmmingsfester, en del av vår kulinariska norrländska värld.

En del politiker kommer att lämna och nya kommer in, en viktig del i en levande demokrati.

Det är också otroligt viktigt för vår demokrati att öka valdeltagandet så att innevånarna i länets 7 kommuner ser till att använda sin demokratiska rättighet, men också skyldighet, att gå och rösta. En ”soffliggare” får inte chansen att påverka den framtida utvecklingen!

Önskar er alla en trevlig sommar!

Ewa Lindstrand (S)

Juni 2014

Kultursamhället

En stor del av ett samhälles identitet och civilitet byggs av dess medborgares engagemang och kreativitet. Det är här som demokratin och yttrandefriheten kan få fullt spelrum och människors drömmar, önskningar och åsikter kommer till tals.

Att spegla samtiden och på ett konkret eller sublimt sätt föra diskussioner genom olika uttrycksformer är kulturens styrka. Det är framför allt glädjande när ungdomar ges möjlighet till skapande verksamhet inom musik, dans, teater, film etc. Här finns det många bra exempel i vårt län.

Kulturplan 2015

Nu börjar det vara dax att fundera på framtagandet av nästa 3-åriga kulturplan (2015-2017). Kommer den att tas fram i samma breda anda? På vilket sätt kommer "amatörkulturen" att få ta plats i utformningen denna gång? Vad har uppnåtts i innevarande kulturplan och hur har arbetet bedrivits där?

Kulturplanen idag

I Västernorrlands första kulturplan (2012-2014) lyfts helheten fram för länet, där alla verksamheter inom kulturområdet finns med. Kulturplanen är i grunden en handlingsplan med konkreta förslag och uppdrag som arbetats fram i en bred dialog där Landstinget haft huvudansvaret men där Kommunförbundets utvecklingsledare också deltagit aktivt.

Vi har en bred och fin offentlig kultur i länet, bl.a. med Scenkonstbolaget med deras alla verksamhetsområden såsom film, teater, konst, dans, musik, vi har biblioteken och museer som ger stor inspiration för alla.

Det som dock var nytt i kulturplanen var att civilsamhället, det fria kulturlivet, fick ta plats och även vara med i framtagandet av planen.

Skapa framtidstro

Jag hoppas vi kan utveckla denna "samverkansmodell" till förmån för HELA länet, där människors engagemang och kreativitet stimuleras och erkänns. Det offentligas ansvar är att skapa förutsättningar för utveckling och samverkan, det ger i sin tur framtidstro för kommunerna och dess invånare.

Det är precis Kommunförbundets uppdrag!

Thomas Tejle (V), Sollefteå

November 2013

Meningen med föreningen

Vi satt på ett mycket intressant föredrag i Regionernas hus i Halland, med Nissan rinnande utanför och koncentrationen riktad mot de region- och kommunpolitiker som generöst berättade om sin erfarenhetsresa när det gäller deras regionbildande.

Återkommande nämnde de vad det viktigaste var. Och det var inte samarbetsform eller organisationsskisser. Det var Visionen. Med stort V.

Deras fråga och indirekta råd till oss

"Alltså - När ni nu i Västernorrland ska skapa en kommunernas region tillsammans med landstinget, vad är det ni vill uppnå?"

Eller med andra ord, som en partivän ofta påminner mig om; vad är meningen med föreningen? Och vad är det?

Den vision jag har innehåller två delar:

Att vi tillsammans ska kunna ta kloka och sammanhängande beslut som utvecklar och skapar konkurrenskraft i vårt län, samt att vi i detta arbete skapar en bestående samsyn av vad som förenar och utvecklar oss alla över tid.

Och kanske är bi-satsen egentligen huvudbudskapet, att vi gör den resan tillsammans.

Kommunernas inflytande

Under några månader har vi arbetat i en gemensam arbetsgrupp mellan Kommunförbundet och Landstinget, om hur kommunerna ska ges möjlighet till inflytande och påverkan när det gäller de regionala utvecklingsmedlen.

Vi har landat i att det bör skapas en form av ”kommunberedning” där vi kan föra direkta och öppna diskussioner om vilka prioriteringar som behöver göras just nu och på längre sikt.

Jag tror det är en bra modell, med raka rör och öppna spjäll. När vi nyligen hade ett gemensamt dialogmöte så fastställde vi också detta i bred enighet. Mycket bra! Och där kom det. Ett rejält stycke om organisationsform. Det är svårt att undvika det, trots allt. Men - Fokus måste ligga på visionen för arbetet.

Det är meningen med föreningen!

Lars Persson (FP), Sundsvall

September 2013

Äntligen! Och nu....

Efter åratal av diskussioner kring om vi politiskt skall ta ett större ansvar för länets utveckling så verkar vi nu vara nära målsnöret. Landstinget och samtliga kommuner har sagt ja till att vi skall ta över det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen och regeringen verkar äntligen kunna ge besked att man ser positivt på detta.

Ja det är vi som tar över detta ansvar - för landstinget det är vi medborgare i Västernorrland!

Behovet av Kommunförbundet kvarstår

Jag skulle vilja att Kommunförbundet Västernorrlands ägare snarast uttalar att Kommunförbundet skall fortsätta att vara en gemensam plattform där vi kommuner samverkar kring våra gemensamma frågor så att ingen oklarhet råder om att det behovet kvarstår.

Till den verksamhet vi har idag så kan nya behov uppstå utifrån att vi nu måste bli bättre på att länka samman kommunernas och landstingets gemensamma frågor.

Skapa forum för dialog

Därför är det jätteviktigt att vi hittar en bra form för hur Landstinget ska vara organiserat i framtiden. Idag anser jag att vi inte har ett bra forum där kommunerna och Landstinget kan mötas för att skapa det bästa för våra medborgare.

När nu Landstinget tar över det regionala utvecklingsansvaret blir detta behov ännu större.

Sudda ut den osynliga gränsen

Personligen så hoppas jag att vi i framtiden har en annan syn så att man inte är endera landstingspolitiker eller kommunpolitiker – allt hänger samman och vi behöver träffas mer över den osynliga gräns som kommun och landstingsvärldarna skapat.

Från alla de diskussioner som förts från region Y fram till idag så minns jag särskilt teckningen med en man åkande på spark som får frågan: Vad är en Västernorrlänning? Och svaret; Ja inte vet je dä – je ä fra Nyland je.

Hälsar Sten-Ove som ä fra Alby

Sten-Ove Danielsson, (s) Ånge

Juni 2013

Vårt engagemang är nödvändigt

Den 23 maj bjuder vi tillsammans med Landstinget in till ett samtal om det regionala utvecklingsansvaret 2015. Vi kommer bland annat att titta på hur andra regioner i Sverige har valt att organisera den kommunala närvaron till Landstingens formella ansvar för regional utveckling.

Jag vill att vi från den primärkommunala sidan tar vårt ansvar och engagerar oss i diskussionerna om hur vi tror att detta kan organiseras på bästa sätt här i Västernorrland.

Som du säkert vet har Landstinget ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen och processen rullar nu vidare. Ett konkret lagförslag som skulle möjliggöra detta finns nu ute hos våra kommuner för yttrande innan den 10 juni.

Kommunerna i vårt län ställde sig bakom Landstingets ansökan och det rimliga är att vi från kommunerna nu ger vårt stöd när processen tar ytterligare ett steg.

Parallellt med att prövningen av ansökan pågår så har även en process kring hur det regionala utvecklingsarbetet ska organiseras när Landstinget blir ansvarig påbörjats.

En del av detta handlar om hur kommunernas inflytande i de regionala utvecklingsfrågorna kommer att se ut. Med sina egna verksamheter men även i det samarbete och de relationer kommunerna har med bl.a. näringslivet, universitet, arbetsförmedling och ideella organisationer så anser jag att kommunerna har en nyckelroll i regional utveckling. Det är helt enkelt i kommunerna mycket av verkstaden sker.

Därför är det viktigt att kommunerna får ett reellt inflytande och känner delaktighet i länets utveckling. Jag hoppas därför att vi möts i samtalet den 23 maj!

Glenn Nordlund (S), Örnsköldsvik

Maj 2013

Tillsammans!?

Hej!

Jag heter Else Ammor och är styrelsens färskaste ledamot. Idag skriver jag till Er i min självpåtagna roll som äktenskapsrådgivare.

Kära kommunkollegor; Att vi gifter oss med varandra kommer inte att lösa några av de problem och slitningar som finns i våra relationer...

Just nu arbetar vi i kommunerna med att bilda Region Västernorrland. I våra sju kommuner har vi olika förutsättningar och utgångspunkter. Vi har även olika mål och syften med att bilda en "egen" region.

Vissa drömmer om Region Norr, omfattande de fyra nordligaste länen. Vissa vill gå söderut och andra vill gå västerut. Några vill bara stå still.

Sedan länge har också konfliktlinjerna nord - syd, kust - inland, residensstad - "huvudstad”, närhet - avstånd funnits. Inget av detta löser vi bara genom att bilda Region Västernorrland.

Detta är dessutom frågor vi behöver lösa vare sig vi bildar region eller inte och oberoende av hur regionerna kan komma att se ut i framtiden.

Kommunförbundet Västernorrland är en arena för samtal, samverkan och ömsesidig förståelse - men vi behöver många fler för att vi ska kunna leva lyckliga tillsammans.

Else Ammor, (m), Sundsvall

December 2012

Ett enat Västernorrland - ett enat norrland

En krönika från Elisabet Lassen, styrelseledamot

Västernorrland, precis som våra grannlän, står inför stora och minst sagt spännande utmaningar både i närtid och på längre sikt. Minskande befolkning, hög arbetslöshet, i synnerhet bland ungdomar och utrikesfödda, krympande ekonomiska förutsättningar för den gemensamma välfärden är bara några faktorer som påverkar framtiden.

Ta tillvara på kompetensen

Länet har som helhet varit bra på att ta emot nya svenskar, flyktingar, men vi har misslyckats med att integrera dem i samhället. Alltför många väljer att flytta från länet när de inte lyckas ta sig in i samhället eller på arbetsmarknaden. Vi står kvar som förlorare. Kommunmedborgare som vi så innerligt behöver för att klara kommande arbetskraftsbehov.

Två viktiga frågor

Under hösten kommer två viktiga frågor som Kommunförbundet är engagerade i upp på kommunernas och landstingets bord. Jag tänker på hemsjukvårdsreformen och bildandet av en region.

Förslaget att föra över hemsjukvården till kommunerna är en reform som ändrar ansvarsgränserna mellan kommun och landsting.

Syftet är att det ska stärka vårdkedjan och sätta individen, vårdtagaren, i centrum. Låt oss hoppas att vi lyckas med det så att det inte blir för mycket krångel och ”gränsdiskussioner” om vilken myndighet som ansvarar/betalar för vad.

På initiativ av Kommunförbundet hoppas jag att landstinget beslutar ansöka om att bilda region från 2015. Denna gång enbart med Västernorrland.

Det kan anses bli en tummetott, men OK då, kanske det betyder att vi kan enas i länet och det vore väl en bra början. Kommunerna och landstinget behöver varandra nu mera än någonsin.

Tillsammans är vi starkare

Samverkans betydelse har vi alla uttalat oss gott om men nu är det dags att vi ökar de verkliga insatserna också. Mer verkstad och mindre snack. Om vi ska klara en fortsatt positiv utveckling och motsvara de förväntningar som medborgarna har måste vi hjälpas åt.

Min förhoppning är att det här är första steget mot en större region – ett enat Norrland.

Tack May

Till sist vill jag ta tillfället och säga tack till Kommunförbundets direktör May Andersson som nu väljer att prioritera ett mera självständigt liv. May har under många år haft stor betydelse för Kommunförbundets utveckling och lotsat oss i kommunerna i många viktiga frågor.

Tack May och njut nu av din tillvaro.

Elisabet Lassen (S), Sollefteå

Augusti 2012

Med fokus på välfärden

En krönika från Bertil Böhlin, styrelseledamot

Med fokus på välfärden är en bra rubrik och sammanfattar väl det gemensamma arbete Kommunförbundet Västernorrland bedriver tillsammans med våra sju kommuner i länet.

Att få vara en del i detta arbete är roligt, inspirerande och ger en ökad kunskap om det mesta avseende all kommunal verksamhet. Innan jag fick förtroendet att bli en del av förbundet visste jag väldigt lite om vad förbundet gör, och det känns viktigt att vi når ut med budskapet om den nytta verksamheten bedriver.

Kommunernas insats är ca en fjärdedel av den totala omslutningen och sett till detta får vi väldigt mycket för insatsen.

Projekt för att klara framtidens utmaningar

Jag beskriver här några av många projekt som har haft och har stor betydelse för att klara framtidens utmaningar ute i våra kommuner.

Elektronisk handel i länets kommuner. Ett avslutat projekt som bland annat fått kommunala upphandlare att se fördelarna med avtalstrohet och en bättre ekonomisk styrning. Projektet har väsentligt ökat medvetenheten kring IT:s betydelse för tillväxten i en glesbygdsregion.

Polic Ynet. En västernorrländsk plattform för kunskapsutbyte med en inriktning på systemet för kommunalekonomisk utjämning. Kommunförbundet lobbade mycket bra tillsammans med Landstinget och Länsstyrelsen. Förhoppningsvis får vi här se ett positivt utfall för våra kommuner i länet. Avslutat.

Visit Västernorrland. Ett projekt som syftar till driva länets övergripande turismfrågor. Projektet ska genom kunskapsförmedling och samverkan skapa förutsättningar för en branschdriven affärsutveckling inom regionens besöksnäring. Pågående.

AmIT - Affärsnytta med IT. Genom utveckling av kommuners och landstings IT-tjänster möjliggöra för allmänhet och företagare att erhålla bättre service. Pågående.

Miljö, sociala frågor, skolan, arbetslöshet, forskning och utveckling är andra frågor och projekt som hanteras av vår duktiga tjänstemannastab, men till detta får jag återkomma en annan gång.

Bertil Böhlin (C), Kramfors

Juni 2012

Låt oss bli aktiva i Europa och resten av världen

En krönika från Peder Björk, styrelseledamot

Det är en självklarhet för de flesta av oss att Sverige både direkt och indirekt påverkas av det som händer i Europa och resten av världen. Inom den kommunala sektorn får beslut på EU-nivå dessutom alltmer påverkan på den service och de tjänster som en kommun erbjuder sina medborgare.

Tyvärr präglas arbetet i kommunerna i allt för liten utsträckning av detta. Sedan flera år är Kommunförbundet Västernorrland en av intressenterna i Mid Sweden European Office. En Brysselplacerad organisation som har till uppgift att i ett Europeiskt perspektiv bevaka frågor av särskilt vikt för kommuner, landsting, länsstyrelser och Mittuniversitetet i Västernorrlands och Jämtlands län.

Intresset för verksamheten och användning av den som en resurs i enskilda kommuners arbete har varierat över tid. Min uppfattning är dock att Mid Sweden European Office skulle kunna bli en ännu viktigare strategisk resurs. I takt med att EU utvecklas så kommer fler frågor av vikt för utvecklingen i Västernorrland att avgöras genom beslut i Bryssel. Vi måste finnas på plats runt om i Europa för att driva våra frågor så att vi på ett tidigt stadium kan få in dem i beslutsprocessen.

Samtidigt ser vi en utveckling där olika internationella jämförelser växer fram. Genom att ta del av andras erfarenheter kan vi utveckla våra egna kommuner. Konkurrensen mellan kommuner är inte längre i första hand regional eller nationell, utan är numera europeisk och global.

Sammantaget kräver dock detta att kommunerna i Västernorrland inom sina egna organisationer väljer att arbeta mer strategiskt med internationella frågor i allmänhet och Europeiska frågor i synnerhet. Det räcker inte att bara vara med i enskilda projekt, utan det måste finnas ett mer långsiktigt arbete.

I detta arbete kan Kommunförbundet i Västernorrland vara en samordnande och inspirerande kraft.

Låt oss bli mer aktiva i Europa och resten av världen.

Peder Björk (S), Sundsvall

Maj 2012