Projektet

Miljösamverkan Västernorrland har varit ett treårigt projekt som startade 2013. Projektet avslutades i december 2015. Projektägarna, dvs Västernorrlands kommuner, Länsstyrelsen och Kommunförbundet utreder en fortsättning.

Material som använts i de delprojekt som genomförts finner du här.

Kort om projektet

Miljösamverkan Västernorrland ska bli ett forum för samverkan mellan kommuner, länsstyrelsen och Kommunförbundet i Västernorrland. Tillsammans ska vårt arbete skapa en effektivare och mer modern tillsyn och prövning enligt miljöbalken.

Vårt arbete ska också bidra till att vi når de regionala miljömålen och därmed ett hållbart samhälle.

Tillsammans beslutar vi vilka delprojekt som vi ska arbeta med

Under 2015 ska vi genomföra tre nya tillsynsprojekt; Tillsyn av sågverk och hyvlerier, Tillsyn av oljeavskiljare hos fastighetsägare och Tillsyn av mellanlagring av massor. Vidare kommer ett projekt från 2014 med tillsyn av Legionella i äldreboende att fullföljas.

I samband med projekten ska kunskapsdagar genomföras.

Målen för Miljösamverkan är

  • Höja kompetensen hos myndigheterna inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
  • Genom samverkan skapa förutsättning för att myndigheterna kan dela kompetens med varandra för att öka spetskompetensen.
  • Ge bättre resursutnyttjande hos myndigheterna.
  • Leda till samsyn och mer likartade bedömningsgrunder vid tillämpningen av miljöbalkens regelverk och en mer rättssäker handläggning av miljöfrågorna i länet.
  • Utveckla arbetet med projektinriktad tillsyn som metod.
  • Öka kunskapen om miljö hos verksamhetsutövare och höja deras konkurrenskraft.
  • Skapa en stabil plattform för miljösamverkan som kan fortleva efter projektet

Miljösamverkan Sverige

I Sverige finns 12 regionala Miljösamverkan. Dessutom finns Miljösamverkan Sverige som är ett samverkansorgan kring tillsyn och tillsynsvägledning inom miljöbalksområdet.

Medverkande aktörer är samtliga länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten.