Utveckling av missbruks- och beroendevården

Socialstyrelsens Reviderade riktlinjer är här

Den 21 april publicerade Socialstyrelsen de reviderade riktlinjerna inom området missbruk och beroende. Riktlinjerna innehåller rekommendationer om bedömningsinstrument, medicinska test, läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial behandling, psykosociala stödinsatser, behandling vid samsjuklighet och behandling av ungdomar. Inom området psykosocialt stöd ingår sysselsättning, boende samt stöd till anhöriga och närstående.

Riktlinjerna ska vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas. Kommunförbundet har för avsikt att vara ett stöd för länets kommuner i arbetet med de reviderade riktlinjerna. Ett namnbyte har skett och riktlinjerna heter nu "Riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende- stöd för ledning och styrning" Läs mer här

Stärkt vård och omsorg för de personer som omhändertas enligt LoB

Som ett led i den nationella utvecklingen av missbruks- och beroendevården har regeringen beslutat att under 2014-2016 tillsätta medel för att förbättra stöd och behandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer. Kommunförbundet Västernorrland har mottagit länets utvecklingsmedel. Arbetet kommer att ske inom ramen för det pågående länsgemensamma utvecklingsarbete med Landstinget, i syfte att förbättra den medicinska säkerheten och omsorgen om de personer som omhändertas enligt LOB.

Kontaktperson

Camilla Carpholt

Mobil: 0730-38 77 63
camilla.carpholt@kfvn.se

Kunskapguiden

En nationell plattform som samlar kunskap inom ex missbruk och beroende och som ska ge dig bästa tillgängliga kunskap samt stöd och vägledning i din yrkesroll. Klicka här

Vi arbetar tillsammans med Landstinget

Överenskommelse om samverkan mellan kommun och landsting

Överenskommelse om samverkan inom missbruks och beroendevården

Behandlingslinje Alkohol

Utvärdering av "Kunskap till praktik"

Nu finns en utvärderingsrapport av det nationella projektet "Kunskap till Praktik" . Rapporten har genomförts av Mats Fridell och Robert Holmberg vid Institutionen för Psykologi, Lunds Universitet samt Johan Billsten och Ylva Benderix vid Institutionen för Psykologi, Linnéuniversitetet, Växjö Psykologiska.

Läs mer här

Haschavvänjning

Här finns information kring haschavvänjningsprogrammet.