Nyhetsarkiv

Västernorrlandsmodellen tar tillvara barns erfarenheter

Kommunförbundet Västernorrland har tillsammans med Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Örnsköldsvik och Bräcke kommun utvecklat en effektiv modell - Västernorrlandsmodellen - för att ta tillvara, barn och ungdomars erfarenheter av att möta socialtjänsten. Modellen bygger på intervjuer med barn och unga som haft kontakt med socialtjänsten och frågar om deras erfarenheter av mötet och deras idéer om hur det skulle kunna bli bättre.

Se filmklipp om Västernorrlandsmodellen

Projekt eSamverkan lanserar webbsida

Nu är projektwebben för projekt eSamverkan uppe. Sidan är en samlingsplats för all extern information kring projektet och finns på webbadressen esamverkan.nu. eSamverkan är ett projekt där sex kommuner i Västernorrlands län samarbetar i en gemensam kraftsamling för att skapa nya e-tjänster med medborgarnytta i fokus. I projektet ingår Ånge, Sundsvalls, Timrå, Härnösands, Kramfors och Sollefteå kommun.

esamverkan.nu

Energikontor Västernorrland på Facebook!

Du har väl inte missat att Energikontor Västernorrland finns på Facebook. Där publicerar vi nyheter, bilder, tävlingar med mera. Gå gärna in och gilla sidan!

Länk till Energikontor Västernorrland på Facebook

Hållbar framtid i Västernorrland

Nu finns det en film om samarbetsprojektet Hållbar framtid i Västernorrland. Projektet är ett samarbete mellan fem kommuner och Landstinget för att öka hållbarheten i Västernorrland.

Se några av resultaten från projektet i filmen nedan!

För mer information, kontakta Lars Brännström
Mobil: 070-610 13 85
E-post: lars.brannstrom@kfvn.se

5 juni 2015

Nytt arbetssätt för hemtjänsten blev framgångsmodell

Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten infördes i området Skönsmon i Sundsvalls kommun. För att bättre kunna möta kundernas behov utvecklades ett nytt arbetssätt som implementerades i hela hemtjänstområdet. Resultatet blev färre sjukskrivningar och bättre ekonomi. Det visar en utredning som Forum för Health Vision genomfört på uppdrag av fackförbunden Vision samt Kommunal.

Läs mer på Kommunals webbsida

Nedan länkar till FoU Västernorrlands tidigare rapporter:

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum

Hemtjänst - vad är viktigt för kunden?

För mer information, kontakta Madeleine Blusi, FoU Västernorrland
Mobil: 070-355 18 48

20150604

Konferens kring utsatta EU-medborgare

Tiggare på gator och torg är numera en vanlig syn som väcker många frågor. Kommunerna i Västernorrland arbetar, både själva och tillsammans med olika organisationer, med att erbjuda stöd. Vilka åtgärder kan och bör kommunerna vidta? Denna fråga och andra diskuterades under en konferens i Härnösand den 21:e maj. Regeringens nationella samordnare Martin Valfridsson (bild) deltog under konferensen för att beskriva sitt uppdrag och de reflektioner han samlat på sig sedan han fick uppdraget i februari. Även Ann Sofi Agnevik, förbundsjurist på SKL och Ove Ledin, handläggare på SKL var på plats och berättade vad våra lagar säger och om SKL:s ställningstagande i frågan.

Inför dagen skickades en enkät ut till länets kommuner för att få en bild av läget. Anders Engelholm, samordnare på Kommunförbundet:
- Alla kommuner är berörda på något sätt och flertalet av dem har insatser och ger stöd till utsatta EU-medborgare. Flera har även samarbetsavtal med frivilligorganisationer och då främst för stöd under vinterhalvåret. Sundsvall, Härnösands och Örnsköldsviks kommun är de kommuner som i dagsläget haft flest utsatta EU-medborgare i sina kommuner. Dagen innehöll många bra diskussioner och kommunerna ser gärna en fortsatt samverkan inom länet.

Ladda ned material från konferensen här

22 maj 2015

Välkommen Åsa Blomberg!

Åsa Blomberg är nyanställd assistent vid FoU Västernorrland och ska inom socialtjänstens område Barn och unga stödja forskningsprojekt och utvecklingsprocesser. Åsa har tidigare arbetat med kvalitetsledning på Timrå kommun och som BBIC-samordnare för Västernorrlands län. Vi hälsar Åsa välkommen till oss.

19 maj 2015

Forskning kring innovativ inkontinensprodukt

Testbädden Norrlandicus släpper nu den första rapporten från testet av SCA Hygiene Products inkontinensutredningsverktyg. Verktyget har testats på ett äldreboende i Kramfors och har visat sig förbättra inkontinensvården för både äldre och personal. FoU Västernorrland har varit samarbetspartner i projektet och utvärderat verktyget utifrån Socialstyrelsens riktlinjer om värdegrunder i omsorgen av äldre. Bland annat har man tittat på den information som verktyget ger och hur den används av personalen.

- Informationen som verktyget ger är mer tillförlitligt än den information man får från dagens metod där inkontinensskydden vägs, säger Madeleine Blusi, f0rskare i omvårdnadsvetenskap. Dessutom slipper personalen momentet med vägning, vilket kan vara både en hygienisk svårighet och innefatta dokumentationsproblematik.

Här kan du ladda ned rapporten

Socialstyrelsens reviderade riktlinjer inom missbruks- och beroendeområdet

Idag publicerar Socialstyrelsen sina reviderade riktlinjer inom området missbruk och beroende. Riktlinjerna har bytt namn till "Riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende- stöd för styrning och ledning" och vänder sig till dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas läs mer här.

Kommunförbundet stödjer självklart kommunernas utvecklingsarbete med de nya riktlinjerna.

Västernorrlandsmodellen uppmärksammad på regeringsnivå

Regeringen vill utveckla och stärka den sociala barn- och ungdomsvården. Som ett led i detta arrangerade Socialdepartementet en nationell dialog i Stockholm den 16 mars där kommuner, myndigheter och organisationer bjöds in för kunskapsspridning och diskussioner. Viktoria Skoog från FoU Västernorrland presenterade Västernorrlandmodellen, som är en del av Allmänna barnhusets utvecklingsarbete för att öka barn och ungas delaktighet i den sociala barn- och ungdomsvården.

– Socialsekreterare vill att barn är delaktiga. När vi intervjuar barn har det dock visat sig finnas ett ”glapp” mellan vad vi inom socialtjänsten tycker att vi gör och vad barnen uppfattar att vi gör - eller som ett av barnen beskriver det ”Om ni lyssnar mer så skulle det gå bättre för mig”. Denna modell hjälper oss att minska detta glapp och utveckla socialtjänstens arbete för att svara mot barnens behov, säger Viktoria Skoog, forskare på Kommunförbundet FoU Västernorrland. Arbetet med Västernorrlandsmodellen går kortfattat ut på att socialsekreterare intervjuar barn som har eller har haft kontakt med socialtjänsten. Intervjuerna diskuteras sen vid ett seminarium och förslag till verksamhetsförbättringar skapas utifrån barnens synpunkter. Även socialnämnden informeras om barnens synpunkter.

För mer information, kontakta Viktoria Skoog på tel. 070-523 60 58

Hör ett nyhetsinslag om Västernorrlandsmodellen här

23 mars 2015

Norra Sverige enas om energi- och sammanhållningspolitik

Europaforum norra Sverige (EFNS)har avslutats med att Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland antagit två gemensamma politiska positionsdokument om energi- och sammanhållningspolitik.

EFNS välkomnar Energiunionen och ser många möjligheter för norra Sverige.

EFNS välkomnar den nya EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junkers initiativ att skapa en energiunion. En hållbar och trygg energiförsörjning är av största vikt för alla medborgare i EU.

– Miljö- och klimatfrågorna känner inga landsgränser. Just därför är det så viktigt att samverka inom EU i de här frågorna, säger Glenn Nordlund (s), ordförande Kommunförbundet Västernorrland.

EFNS:s synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige.

Europaforum Norra Sverige (EFNS) har inför och under det svenska programskrivningsarbetet engagerat sig i såväl struktur, planering och innehåll i kommande fonder och program för perioden 2014-2020. I positionen från EFNS påpekar man att den svenska programskrivningsprocessen hanterats utifrån gamla arbetssätt och att det finns anledning att ifrågasätta om Sverige tillvaratagit de nya angreppssätt som EU-kommissionen efterfrågat.

– Svenska staten verkar inte alltid förstå sin egen geografi, säger Hans Stenberg (s). Alla regioner i Sverige har väldigt olika förutsättningar och utmaningar. Det är viktigt att vi ges möjlighet att anpassa EU-medlen efter de regionala behoven, annars går både regionerna, Sverige och EU miste om enorm utvecklingspotential.

Positionerna i sin helhet finns publicerade på Europaforum norra Sveriges hemsida. Läs dem här:

EFNS Välkomnar Energiunionen och ser många möjligheter för Sverige

EFNS:s synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige


16 mars 2015

Goda exempel från projektet Energiledning light

Läs om små- och medelstora företag i Västernorrland som är förebilder då det gäller energiarbete! Vi har under 2013-2014 genomfört projektet Energiledning i små- och medelstora företag i Västernorrland.

- Energiledning skapar hållbarhet för både företag och miljö , poängterar Peer-Erik Carlsson som var projektledare och samordnade insatserna från Energikontorets sida.

De goda exemplen finns i broschyren Goda exempel från projektet Energiledning Light.

3 mars 2015

Äldresatsningens Resultatkonferens 5 februari

Äldresatsningen "Bättre liv för sjuka äldre" avslutades vid årsskiftet. Den 5 februari genomfördes satsningens sista konferens "Resultatkonferensen".

Det var cirka 170 deltagare på plats, både politiker,intresseorganisationer, kliniskt verksamma m fl. Det var flera intressanta föreläsare, bl a Maj Rom, bild till vänster, som varit nationell projektledare på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Greger Fransson - som varit nationell statistiksamordnare och många fler.

Till Resultatkonferensen har Utvecklingsledarna tagit fram en Resultatrapport som presenterades på konferensen. Ladda ner rapporten här. Se även Äldresatsningens sida på Kommunförbundet VN - "Bättre liv för sjuka äldre"

För mer information, kontakta Anders Engelholm:
E-post: anders.engelholm@kfvn.se
Mobil: 070-210 51 73

9 februari 2015

Hållbara affärer och nya affärsmodeller

Missade du seminariet om hållbara affärer som hölls i Örnsköldsvik hösten 2014? Nu finns möjlighet för dig att ta del av föreläsningarna med några av Sveriges ledande auktoriteter inom hållbart företagande. Följ bara länkarna till det föredrag som du är intresserad av:

Företagen som drivkraft för hållbarhet - Nyamko Sabuni, hållbarhetschef ÅF

Framtidens hållbara affärsmodeller - Love Lönnroth, affärsutvecklare Goodpoint

Hållbar affärsutveckling - Claes Engström, VD Processum, FOU grön kemi, bioteknik

Hållbar framtid i Västernorrland är ett samarbetsprojekt mellan fem kommuner, Landstinget och Kommunförbundet. Målet är en hållbar tillväxt i ett långsiktigt hållbart samhälle, Länsstyrelsen i Västernorrland bidrar med ekomomiska medel från den regionala tillväxtpolitiken SFS 2003:596.

För mer information, kontakta Lars Brännström.
E-post: lars.brännström@kfvn.se
Mobil: 070-610 13 85

14 januari 2015

Gemensamt brukarråd för ökad brukarmedverkan

Kommunförbundet Västernorrland arbetar tillsammans med Landstinget för att utöka brukarmedverkan i verksamhetsutvecklingen inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens område. Det syftar till att brukaren ska involveras mer tydligt och bli delaktig i såväl det enskilda ärendet som i utformningen av insatsgivande verksamheter. Under våren 2014 påbörjade brukar- och intresseorganisationerna i länet ett arbete med att skapa ett länsövergripande brukarråd med representanter från flera patient-, brukar- och anhörigorganisationer. Den 18 november beslutades att de organisationer som deltagit i arbetet bildar ett gemensamt brukarråd för områdena psykisk ohälsa, missbruk- och beroende och LSS. De föreningar som idag finns representerade är Schizofreniförbundet (IPF), Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Attention, Autism och Aspergerförbundet och IOGT-NTO.

För mer information, kontakta Per-Olof Tiger.
E-post: po.tiger@sundsvall.se
Mobil: 070-690 67 00

3 december 2014

Västernorrland uppmärksammas för sitt framgångsrika arbete inom äldreområdet

Sveriges Television och Rapport uppmärksammar Västernorrlands framgångsrika arbete kring onödiga sömnläkemedel och minskning av fallskador i sin nyhetssatsning "#frittfall". Älandsgården, norr om Härnösand, står som exempel med sin genomgripande vårdfilosofi att skapa lugn hos de äldre. FoU Västernorrland har tillsammans med Älandsgårdens personal beskrivit uppbyggnaden av arbetssättet i Arbetsutvecklingsrapporten "Viktor Vinde". Ladda ner rapporten här. - Det är roligt att Västernorrlands modell för minskning av sömnläkemedel uppmärksammas, säger utvecklingsledare Anders Engelholm. Älandsgårdens arbetssätt att sätta de äldres behov i centrum kräver ett nytt sätta att tänka och arbeta inom äldreomsorgen. Se och hör Älandsgårdens personal berätta om sitt arbetssätt i SVTs Rapport.

Se och hör Älandsgårdens personal berätta om sitt arbetssätt i SVTs Rapport.

Länk till SVT och inslaget

Anders Engelholm