Vi som arbetar här

Ledning

Charlotte Sandelius, Förbundsdirektör

Charlotte är förbundsdirektör och har ansvaret att leda Kommunförbundet Västernorrlands verksamhet med utgångspunkt från styrelsens beslutade uppdrag. Charlotte har lång erfarenhet som chef och expertstöd inom HR och verksamhetsutveckling i statlig och kommunal verksamhet. Bland annat har hon arbetat inom Sundsvalls kommuns socialtjänst och koncernstab, Centrala studiestödsnämnden, Statens tjänstepensionsverk och Arbetsmarknadsinstitutet.

Mobil: 070-365 71 57
E-post: charlotte.sandelius@kfvn.se

Sirpa Virtanen, Chef socialtjänstens samverkan och stödstukturer och FoU

Sirpa är chef för Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer. Inom verksamheten finns de funktioner som arbetar med utveckling av länets socialtjänst. Hon leder även utvecklingen av kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Sirpa har en lång erfarenhet av ledning och utveckling av kommunala välfärdstjänster bland annat från Kramfors och Örnsköldsviks kommun.

Mobil: 070-320 85 41
E-post: sirpa.virtanen@kfvn.se

Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer

Elisabeth Högberg, Enhetschef GFO

Elisabeth är enhetschef för den gemensamma familjehemsorganisationen. Hon kommer närmast från Härnösands kommun.

Mobil: 070-360 08 25
E-post: elisabeth.hogberg@kfvn.se

Maja Byanju, Familjehemssamordnare GFO

Maja arbetar som familjehemssamordnare på den gemensamma familjehemsorganisationen. Hon har en kandidatexamen i Socialt arbete och har erfarenhet av arbete som ungdomsvägledare, familjebehandling och arbete med marginaliserade barn i Nepal och på Seychellerna. Som familjehemssamordare stödjer hon tillsammans med sina kollegor på GFO fem av länets sju kommuner med utbildning, handledning och rekrytering av nya familjehem.

Mobil: 073-309 30 68
E-post: maja.byanju@kfvn.se

Karin Svanberg, Familjehemssamordnare GFO

Karin arbetar som familjehemssamordnare på den gemensamma familjehemsorganisationen. Hon har en kandidatexamen i Rehabiliteringsvetenskap och har erfarenhet av arbete som missbruksbehandling, familjebehandling, arbete med hemmasittande elever och dess familjer i grundskolan och kommunalt aktivitetsansvar gällande ungdomar 16-20 år . I arbetet som familjehemssamordare stödjer hon tillsammans med sina kollegor på GFO fem av länets sju kommuner med utbildning, handledning och rekrytering av nya familjehem.

Mobil: 070-255 09 05
E-post: karin.svanberg@kfvn.se

Johannes Löfquist, Familjehemssamordnare GFO

Johannes arbetar som familjehemssamordnare på den gemensamma familjehemsorganisationen (GFO). Han är socionom och har främst arbetat med familjehemsvård och som enhetschef inom socialtjänsten. Som familjehemssamordnare stödjer han, tillsammans med sina kollegor på GFO, fem av länets kommuner med utbildning, handledning och rekrytering av nya familjehem.

Mobil: 
E-post: johannes.löfquist@kfvn.se

Camilla Carpholt, Utvecklingssamordnare missbruk, beroende och psykisk ohälsa

Camilla är utvecklingssamordnare inom missbruk, beroende och psykisk ohälsa. Hon har mångårig erfarenhet av arbete inom dessa områden från kommunal, offentlig samt privat verksamhet.

I tjänsten ingår bland annat att bistå länets kommuner med processtöd i aktuella utvecklingsprocesser, omvärldsbevakning samt dialog med nationella aktörer. From 1 feb 2019 är Camilla dessutom doktorand inom verksamhetsområdet missbruk med fokus på samsjuklighet.

Mobil: 073-038 77 63
E-post: camilla.carpholt@kfvn.se

Carina Magnusson, Utvecklingssamordnare äldreomsorg och hälso-/sjukvård

Carina är utvecklingssamordnare inom socialtjänsten med inriktning mot äldreomsorg och samverkan med Regionen. Carina har tidigare jobbat inom hälso- och sjukvård och kommun i olika roller där fokus har varit utveckling och kvalitet.

Tel. 070-570 56 98
E-post: carina.magnusson@kfvn.se

Maria Holknekt, Utvecklingssamordnare funktionsnedsättning

Maria är Utvecklingssamordnare inom funktionsnedsättningsområdet. Hon har mångårig erfarenhet av arbete inom området från kommunal, landsting och privat verksamhet.

I tjänsten ingår bland annat att bistå länets kommuner med samordnande insatser, processtöd utifrån aktuella utvecklingsarbeten, omvärldsbevakning och dialog med nationella aktörer.

Mobil: 070-509 50 36
E-post: maria.holknekt@kfvn.se

Jessica Eriksson, Utbildningsledare & VFU-samordnare för socionomer

Jessica är utbildningsledare och leder och samordnar vår länsgemensamma kompetenssatsning inom socialtjänstens område. Hon är även VFU-samordnare för socionomutbildningen. Hon har mångårig erfarenhet av kommunal verksamhet - exempelvis som avdelningschef för Socialt stöd inom välfärdsförvaltningen vid Örnsköldsviks kommun.

Mobil: 072-737 28 28
E-post: jessica.eriksson@kfvn.se

Linn Enheim, Utvecklingssamordnare barn och unga

Linn samordnar utvecklingsarbetet inom området barn och unga. I tjänsten ingår även omvärldsbevakning samt dialog med nationella aktörer samt att bistå med processtöd i aktuella utvecklingsprocesser.

Mobil: 070-491 79 78
E-post: linn.enheim@kfvn.se

Ingrid Säterberg, Processledare Vård och omsorgscollege

Ingrid är processledare för Vård och omsorgscollege Västernorrland. Hon har tidigare arbetat med kvalitetsfrågor i äldreomsorgen samt samverkansfrågor mellan kommunerna och Region Västernorrland. 

Mobil: 070-210 51 73
E-post: ingrid.saterberg@kfvn.se

Anneli Okerman, Utvecklingssamordnare kvinnofridsområdet och mäns våld mot kvinnor

Anneli arbetar med kvinnofridsfrågor och mäns våld mot kvinnor. Tjänsten är ett samarbete mellan kommunförbundet och Länsstyrelsen Västernorrland. I uppdraget ingår, bland annat, att utveckla kunskap och kapacitet i RSS i frågor som rör kvinnofrid samt att stödja kunskapsutveckling och kunskapsspridning i samverkan med andra aktörer i länet.

Anneli är utbildad socionom och har mångårig erfarenhet från socialtjänsten. Hon kommer närmast från Sollefteå kommun där hon till exempel arbetat som verksamhetschef för Flyktingboendeenheten.

Mobil: 070-685 79 43
E-post: anneli.okerman@kfvn.se

Anna Jakobsson Lund, Utredare

Anna Jakobsson Lund arbetar på Kommunförbundet med uppdraget att bland annat inventera kommunernas behov av samverkan samt utvärdera pågående samverkan. 

Mobil: 073-036 37 41
E-post: anna.jakobsson.lund@kfvn.se

Kultur & fritid och Utbildning & arbetsliv

Åsa Claeson-Nordin, Utvecklingssamordnare kultur, fritids- och ungdomspolitik

Åsa är samordnare med ansvar att driva nätverk och mötesplatser inom kultur- arbetsmarknads- och ungdomsfrågor Åsa är sociolog och har tidigare arbetet på Idrottsförvaltningens FoU enhet i Stockholm och inom folkbildningen.

Mobil: 070-216 29 89
E-post: asa.claeson.nordin@kfvn.se

Stefan Paulsson, Utvecklingssamordnare utbildning och arbetsliv

Stefan arbetar med effektivisering och samordning mellan kommunerna för att höja kvalitet och tillgänglighet inom skola och vuxenutbildning. Stefan arbetar också med övriga kompetensfrågor och regionala utvecklingsfrågor

Mobil: 070-603 42 57
E-post: stefan.paulsson@kfvn.se

Jeanette Asplund, Samordnare gymnasie- och vuxenutbildning

Jeanette är samordnare för gymnasie- och vuxenutbildning och bistår länets kommuner med samordningsaktiviteter, omvärldsbevakning och dialog med regionala och nationella aktörer. Hon har flerårig erfarenhet av arbete med bland annat kommunikationsfrågor åt statliga, kommunala och privata organisationer. De senaste åren har hon arbetat som processledare för Teknikcollege Gästrikland.

Mobil: 070-610 13 85
E-post: jeanette.asplund@kfvn.se

Digitalisering

Jennie Olofsson, T.f. verksamhetsledare Energikontoret Västernorrland/Projektsamordnare

Jennie är projektledare för två europeiska projekt inom digitalisering - ERUDITE och IMPROVE. Under perioden juni-september 2019 är hon också t.f. verksamhetsledare för Energikontoret Västernorrland. Jennie kommer närmast från Region Västernorrland och enheten för Regional utveckling där hon jobbat som bibliotekskonsulent.

Mobil: 073-271 28 78
E-post: jennie.olofsson@kfvn.se


FoU Västernorrland

Vi har inom Kommunförbundet en särskild avdelning som arbetar med FoU inom Socialtjänstens område; FoU Västernorrland.

All personal inom FoU

Stab

Katrin Nordin, Ekonom

Katrin jobbar som ekonom hos oss och stödjer våra medarbetare med rekvisitioner och uppföljning. Hon kommer närmast från en tjänst som redovisningsekonom på Härnösands kommun. 

Mobil: 070-301 08 78
E-post: katrin.nordin@kfvn.se

Fredrik Kjellman Ölmerud, Kommunikationsstrateg

Fredrik är kommunikationsstrateg med bred erfarenhet från både företag och intresseorganisationer. Bland tidigare arbetsgivare återfinns till exempel Hyresgästföreningen och Atlas Copco Rock Drills. 

Mobil: 072-521 14 30
E-post: fredrik.kjellman-olmerud@kfvn.se

Inger Lind, Assistent

Du möter ofta Inger när du ringer till oss. Hon har hand om kurser, bokningar och övrigt som hör till administrationen på vårt kansli. Inger har en bakgrund som egenföretagare.

Mobil: 070-229 86 96
E-post: inger.lind@kfvn.se

Sobani Wijesekera, Assistent

Sobani Wijesekera arbetar som FoU assistent. Hon assisterar våra forskare och utvecklingsledare i deras forskningsarbete.

Mobil: 072-570 30 59
E-post: sobani.wijesekera@kfvn.se