EU-projektet IMPROVE ska ge nya kvalitetstjänster inom offentlig sektor i landsbygden

Kommunförbundet Västernorrland deltar i innovationsprojektet IMPROVE där man ska påskynda utvecklingen av offentliga e-tjänster riktade till landsbygdsområden. Projektet ska leda till att den gemensamma kunskapen hos offentliga tjänsteleverantörer, universitet och forskningscentra tillvaratas och kombineras för att driva fram lanseringen av av kvalitetstjänster i landsbygd genom användning av modern teknik. IMPROVE är en del av arbetet i EU-nätverk ERNACT, som är ett nätverk av europeiska regionala och lokala myndigheter som arbetar för att använda EU: s digitala teknologiprogram och finansiering till sina områden, företag och universitet.

Att använda modern IT-teknik inom offentliga tjänster har varit en trend under några år. Det nya inslaget i projektet IMPROVE är att man använder modern teknik i kombination med metoderna Open innovation och Living labs. Metoderna är användarbaserade livsmiljöer som ofta verkar i regionala sammanhang och bygger på att användarna involveras i skapandet av tjänsterna och samordnas med forskning och innovation inom, till exempel ett offentligt verksamhetsområde. Projektet IMPROVE ska öka kapaciteten hos myndigheter att kunna använda dessa metoder för att utveckla mer kostnadseffektiva och användarvänliga tjänster

Projektet är en del i EU-kommissionens arbete med att utveckla regioner och att ha de regionala styrkorna och utmaningarna i åtanke. Vi i Västernorrland kan till exempel stå inför liknande utmaningar som en region i Irland eller Norge. Men regionerna är ändå inte identiska och kommer därför inte kunna nå ett gemensamt mål genom att följa samma tillvägagångssätt. Genom nätvkersprojekten kan vi utbyta erfarenheter med varandra och tillsammans röra oss mer effektivt till nästa steg.

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från EU:s program Norra Periferin & Arktis. Arbetet inleddes i maj 2015 och kommer att pågå under tre år.
För mer information kontakta:
Jennie Olofsson, jennie.olofsson@kfvn.se, tel. 073-271 28 78

IMPROVE har en egen webbsida här

IMPROVE - så genomförs det!

Se filmer från projektmötet i Joensuu i Finland våren 2016.

Madeleine Blusi about the IMPROVE-project. (engelska)

Opportunities of technology-driven services in the healthcare with Madeleine Blusi. (engelska)

What can we expect from IMPROVE in Västernorrland? (engelska)

IMPROVE - digital teknik i hemtjänsten