Hållbara inköp - Miljöanpassad upphandling i Västernorrland

Det är viktigt att det strategiska miljöarbetet kopplas tätt samman med inköp så att inköpen blir både ekonomiskt och miljömässigt uppföljningsbart.

Genom att sätta fokus på hela inköpskedjan kan den miljöanpassade upphandlingen fungera bra. En helhetssyn ska prägla miljöanpassad upphandling allt från det politiska beslutet till verksamheternas hantering av inköp och tillbaka till den politiska återkopplingen av uppföljningsarbetet.

Varför ska vi ställa miljökrav vid offentliga inköp?

Kommunerna och Region Västernorrland köper in för 4,2 miljarder per år. I Sverige handlar den offentliga sektorn för ca 500 miljarder kronor per år, det motsvarar ca 20 % av BNP.

Den offentliga sektorn utgör därmed en stor köpkraft och har stora möjligheter att påverka marknaden. Västernorrland har under de senaste åren fått en dominerande ställning som kluster för företag inom miljöteknik (Clean Tech).

Ett sätt att stärka initiativen är miljöanpassad upphandling. Detta ger miljöteknikföretagen en möjlighet till regionala affärer så att de kan växa. Det stöttar och uppmuntrar även andra företag att bli "gröna".

Miljöanpassat dyrare och sämre?

Nej tvärtom! Det lönar sig att upphandla grönt. Inte bara för miljöns skull, utan även för plånboken.

Pricewaterhousecoopers har på uppdrag av EU-kommissionen studerat hur grön upphandling påverkar offentliga finanser och resultatet visar att det är en lönsam affär att välja grönt. Exempelvis kan skolor, kontor och vårdlokaler spara mycket inom belysning och ventilation.

En kommun i länet har vid inköp sett över vilken energiförbrukning IT-produkter har vid både drift och i standby-lägen. Detta har gett en besparing på ca 500.000 kronor per år!

I de fall investeringskostnaden är större för en grön vara så betalar det ofta tillbaka sig många gånger under användningen. Produkter som drar el har största delen av sin kostnad under användningsfasen.

Det finns heller inga undersökningar som visar att små och medelstora företag missgynnas av miljökrav, tvärtom är de snabbare på att ställa om till marknadens krav.

EU höjer ribban för miljökrav vid offentlig upphandling. Än så länge är det frivilliga regler, men om det går för långsamt är nästa steg tvingande regler. För regionala företag som redan är vana att möta miljökrav innebär det en chans att skaffa sig ett försprång på en jättemarknad.

Organisationens arbete med miljöanpassade inköp

För att den miljöanpassade upphandlingen ska fungera så bra som möjligt räcker det inte med att miljökrav ställs i upphandlingen och att miljöanpassade varor och tjänster kommer med i olika avtal.

Själva upphandlingen ska ses som en länk bland flera i en kedja där alla länkarna är lika viktiga för att den miljöanpassade upphandlingen ska ge en positiv effekt. De andra länkarna i kedjan handlar om politiskt engagemang, hur verksamheterna hanterar inköp och beställningar, användningen av produkterna samt uppföljning av de politiska besluten och målen.

Det behövs fokus på hela kedjan. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att varje organisation tar ett eget ansvar. Det måste finnas en vilja och ett engagemang att utbilda och informera för att stärka alla grupper i kedjan och befästa de kunskaper som finns.

  • Kartläggning
  • Miljöanalys av inköpen
  • Riktlinjer och nyckeltal
  • Uppföljning
  • Kostnader
  • Utbildningar

Kontakta Lars Brännstrom om du vill veta mer.
E-post, 070-610 13 85