Familjehemsdagarna 2016

Familjehemsdagarna ägde rum den 22-23:e oktober 2016 i Sollefteå på Hotell Hallstaberget. Vi kan konstatera att det var ett stort intresse för dagarna vilket är jätteroligt. Dagarna präglades av givande och lärorika samtal med familjehemmen om deras erfarenheter. Träffen hålls varje år. 

Under dagarna träffades alltså Västernorrlands läns familjehem som genom någon av kommunerna har tagit emot placerade barn och unga. Varför placeras då barn och unga hos andra familjer än den egna? Av olika anledningar kan socialtjänsten behöva placera barn och unga utanför det egna hemmet. Det är dock ett stort ingrepp i ett barns liv. Samhället har ett särskilt ansvar för att barn och unga i familjehem och hem för vård eller boende (HVB) får det stöd som de behöver utifrån sina specifika behov. Forskningen visar att samhällsvårdade barn är en högriskgrupp för att utveckla framtida psykisk och somatisk ohälsa.

Utmaningarna kan vara många men kärleken och känslan av att vara med när ett barn utvecklas och får en trygg bas att stå på slår det mesta. För att skapa mer kunskap om hur man som familjehem hanterar de svårigheter som uppstår i vardagen föreläste ett antal kunniga personer inom området under träffen.

Bengt Grandelius, leg. psykolog, familjeterapeut och författare, pratade om att de flesta föräldrar kan ta sig an ett mindre barn. Så länge barnet är litet. Däremot när barnet ska kliva ut i verkligheten och bli självständiga individer - då kan det uppstå konflikter eftersom föräldern då inte längre enbart kan ha barnet för egen tröst. Några citat från föreläsningen:
"Att barnen blir besvärliga är ett tecken på att de är trygga." 
"Barn gör så gott dom kan, dom har inte råd att förlora er kärlek."

Stefan Kling, leg. läkare, barnläkare och specialist i skolhälsovård, berättade att varje läkare som barnen träffar gör sin bedömning. Men de har inte tillgång till hela vårdkedjan. Det försvårar, speciellt gällande utskrivning av psykofarmaka. Många ”osynliga” hälsotillstånd upptäcks vid undersökningar av placerade barn. Stefan presenterade en checklista med frågor som bör ställas till hälsovården. I många fall får man inte ut journaler på grund av sekretess. Det går dock att ha en dialog med sjukvårdspersonalen om att barnet får kontroller och vaccinationer som barnet ska ha enligt lag. Det är inte olagligt att göra överenskommelser, avslutade Stefan.

Maria Buhler, leg.psykolog och specialist i neuropsykologi, föreläste om att många barn och unga har det som ibland kallas för problemskapande beteende. Det kan handla om barn och unga som bråkar eller är verbalt utmanande. Som vuxen är det lätt att känna sig frustrerad. I föreläsningen gavs en modell för hur man kan få bättre förståelse för det utmanande beteendet. Maria tog upp bakomliggande orsaker som kan bidra till uppkomsten av beteendet. Utifrån denna förståelse beskrevs det lågaffektiva förhållningssättet - ett förhållningssätt som hjälper vuxna att på ett bättre sätt bemöta problemskapande beteende.

Presentationer från familjehemsdagarna

Kommunernas representanter, som var med och arrangerade dagarna.
- Det bästa med att vara familjehem är glädjen i att göra skillnad för en annan människa. Elisabeth Dahlqvist och Anna Adolphsson, Örnsköldsvik.