Slutrapport samt material om delprojekt inom Miljösamverkan Västernorrland

Slutrapport Miljösamverkan Västernorrland

1. Ventilation

Tillsyns- och kunskapsprojekt med fokus på ventilation i olika verksamheter såsom förskolor, skolor och äldreboenden.

Delprojektrapport

Material:

Informationsbrev till VU
Checklista
Brukarenkät
Bedömningsstöd

2. Riktlinjer för oljeavskiljare
Projektet har tagit fram ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder för oljeavskiljare i Västernorrland och genomfört en utbildningsdag.
Material:
Riktlinjer för oljeavskiljare i Västernorrland
Infoblad om oljeavskiljare

3. Legionella i äldreboenden
Tillsyns- och kunskapsprojekt för att kartlägga verksamheternas egenkontroll.

Delprojektrapport

Material:

Informationsbrev till VU
Enkätfrågor till VU
Checklista
Handläggarstöd

4. Fordonstvätt och drivmedelshantering
Tillsyns- och kunskapsprojekt för att kartlägga tillståndet på anläggningarna och att ställa likartade krav vid tillsyn.
Material:
Informationsbrev till VU
Checklista Fordonstvättar
Handledning Fordonstvättar
Checklista Drivmedelshantering

5. Mellanlagring av jordmassor
Tillsyns- och kunskapsprojekt med fokus på verksamhetsansvarigas egenkontroll och kunskap samt ansvarsfrågor.

Delprojektrapport

Material:

Informationsbrev till VU
Checklista
Handläggarstöd

6. Tillsyn av oljeavskiljare hos fastighetsägare
Tillsyns- och informationsprojekt för att öka kunskapsnivån om oljeavskiljare hos fastighetsägare.

Delprojektrapport

Material:

Informationsbrev till VU
Checklista
Infoblad Skötsel av oljeavskiljare

7. Sågverk och hyvlerier
Tillsynprojekt med bl.a. markhistorik hos mindre verksamheter som sällan tillsynas.

Delprojektrapport

Material:

Informationsbrev till VU
Checklista