Hållbar Framtid i Västernorrland är ett projekt som ska bidra till genomförandet av de hållbarhetsintentioner som anges i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Genom detta projekt stärks möjligheterna för invånarna att känna sig stolta över sitt län. Projektets gemensamma mobilisering förstärker RUS måluppfyllelse när länets olika aktörer såsom kommuner, myndigheter, företag, organisationer - förenas i ett gemensamt synsätt, samhandling och arbetsformer. Tillsammans med gemensamma strategier och samsyn kan vi samla resurser inför framtidens utmaningar. Västernorrlands mångfaldsstruktur ska användas till att bygga starka, resultatinriktade nätverk i hela länet. Detta projekt skapar ekonomiska, ekologiska och sociala mervärden och ger en attraktiv bild av länet och gör länet till en naturligt, gränsöverskridande samverkanspart för många. Projektet avser att integrera de tre hållbarhetsdimensionerna i samtliga övergripande strategimål och möjliggöra visionen ”Ett stolt Västernorrland - med funktion och attraktivitet”

Hållbar utveckling utgår från en helhetssyn på människans och samhällets behov, förutsättningar och problem. Den grundläggande principen är att de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna är integrerade - de är så att säga både varandras förutsättningar och stöd.

I den regionala utvecklingsstrategin, RUS, har dessa grundläggande förutsättningar inte pekats ut som separata utvecklingsområden då de är horisontella. De måste genomsyra allt, från enskilda konkreta utvecklingssatsningar till de allra mest övergripande diskussioner så att en god helhetssyn uppnås. Projektidén är att de olika aktiviteterna, på såväl lokal som regional nivå, ska bidra till genomförandet av de intentioner som anges i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Dessutom ska det regionala miljösamarbetet inom ramen för SEkom Y förstärkas och fördjupas.