Gemensam familjehemsorganisation

Varje år placeras tusentals barn i Sverige i samhällsvård på grund av egna beteendeproblem eller omsorgsbrist från föräldrarna. Dessa placeringar sker i familjehem, privata eller offentligt drivna hem för vård eller boende (HVB) och särskilda ungdomshem/HVB drivna av Statens institutionsstyrelse. Dessa barn brukar beskriva som en av de mest utsatta barngrupper vi har. Sedan 1990-talet har placeringar av ungdomar ökat kraftigt, särskilt i institutionsvård. De senare årens ökning av ungdomar i samhällsvård kan till viss del förklaras av det ökade antalet ensamkommande barn. 

Kommunernas socialtjänster har särskilt utsedda socialsekreterare som ansvarar för kontakten med barnen. Den socialsekreterare som ansvarar för kontakten med, och stödet till, familjehem kallas vanligtvis familjehemssekreterare.Den gemensamma familjehemsorganisationen i Västernorrlands län arbetar i samverkan med socialtjänsterna i fem kommuner; Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Ånge & Örnsköldsvik. Organisationen är en egen ekonomisk enhet som är placerad vid Kommunförbundet Västernorrland, med geografisk placering i Härnösand med sju anställda.

Organisationens övergripande mål är en likvärdig familjehemsvård som håller god kvalitet, vilket innebär att:
* Placerade barns förutsättningar för gynnsam utveckling förbättras, vilket på sikt genererar ökad skolnärvaro och förbättrad psykisk hälsa.
* Minskat antal sammanbrott orsakade av bristande förutsättningar för familjehem att genomföra sina uppdrag.

Bakgrund

2014: Utredning av gemensam enhet för rekrytering, utbildning- och stöd till familjehem påbörjades på uppdrag av länets socialchefer utifrån kommunernas upplevda svårigheter att rekrytera nya & behålla erfarna familjehem samt att tillhandahålla relevant utbildning/ fortbildning .
2015: En undersökning gjord av Skoog (2015) visade behov av kompetenshöjning i familjevård.
2016: Fick KFVN i uppdrag baserat på Skoog (2015) att arbeta fram ett organisationsförslag för en gemensam familjehemsorganisation (GFO) tillsammans med representanter från länets alla socialtjänster (Jakobsson, Lund, A,. 2016). Detta utmynnade även i en finansieringsmodell och en rättslig analys utifrån förtydligande gränsdragning mot myndighetsutövande arbete som är kvar i kommunerna.
2017: Gjordes en risk- och konsekvensanalys av kommunerna.

Organisationens mål

Bedriva ett strategiskt, sammanhållet och välfungerande arbete inom rekrytering och insamlande av information om familjehem samt erbjuda kommunerna familjehem som passar inför varje placering.
• Utgöra förstärkt stöd åt familjehemmen genom att erbjuda utbildning, fortbildning, handledning, bilda nätverk och mentorsprogram.
• Verksamheten är tillståndspliktig.

Kontakt

Victoria Molin
Projektledare

Mobil: 070-244 04 65
E-post: victoria.molin@kfvn.se

Länkar