Vi utvecklar metoder för uppföljning av placering av barn och unga

Staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har slutit en kompletterande överenskommelse inom ramen för stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område. Överenskommelsen omfattar en satsning, som startade 2011, som sätter fokus på målgruppen barn och unga.

Som ett första steg i satsningen på barn och unga gjordes en kartläggning kring vilken omfattning kommunerna gör systematiska uppföljningar på verksamhetsnivå av den sociala barnavården. Utifrån resultat av kartläggningen har prioriterade områden för länet tagits fram.

  • Utveckla användandet av basuppgifter för systematisk uppföljning av den sociala barnavården.
  • Utveckling av systematisk uppföljning-resultat av insatsen familjehem och HVB
  • Brukarmedverkan-utveckla metoder för att fånga upp och systematisera barns och ungas erfarenheter

BBIC - Barns behov i centrum

De flesta kommuner i Sverige (alla utom 5) använder BBIC , Barns Behov I Centrum som system för utredning, bedömning och uppföljning av barn och unga inom Socialtjänsten.

I kartläggningen framkom att enbart cirka 30% av kommunerna i någon del använder sig av systemet för att ta fram uppgifter för uppföljning. Vi har gjort en kartläggning av i vilken omfattning kommunerna kan ta fram uppgifter och vad det beror på om man inte kan.

Arbetet som sker på både nationell och lokal nivå sker i samarbete med Socialstyrelsen och de största IT-leverantörerna är inkopplade. Utifrån resultatet har vi fått förslag på förbättringsåtgärder.

Möjligheten att ta fram uppgifter ur det system som redan används kommer att få stor betydelse för kommunerna och deras möjligheter att följa upp sin verksamhet. Även på nationell nivå kommer kunskapen om den sociala barnavården att öka och lokal kunskap blir därmed nationell evidens. 

Uppföljning av HVB - Hem för vård eller boende

Under ett antal år har Kommunförbundet i Västernorrland samlat in uppgifter på socialsekreterarnas nöjdhet med de hem för vård eller boende som man använts sig av vid placeringar av ungdomar.

Detta mätinstrument har nu uppdaterats och blivit användarvänligare så s att användaren själv kan ta ut statistik över resultatet just när man behöver det, till exempel inför en placering som underlag för vilket HVB man ska välja. Länk uppföljningsinstrument

Inför nästa gemensamma upphandling av hem för vård eller boende i länet, har ett arbete genomförts för att ta fram kriterier för HVB och sedan koppla de krav man ställer till uppföljning. Ny upphandling genomförs under 2014.

Barns brukarmedverkan - vi lyssnar på barnen

Fyra av Västernorrlands kommuner, Kramfors, Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik har deltagit i en forskningscirkel i samarbete med Allmänna barnhuset för att hitta modeller för att ta tillvara barn och ungas erfarenheter i den sociala barnavården.

7 olika FoU-enheter i Sverige har deltagit och resultatet från arbetat kommer så småningom att publiceras i en bok som ges ut av Allmänna barnhuset.

Den modell som arbetats fram i Västernorrland prövas nu i kommunerna och resultatet kommer att sammanställas. Modellen går i korthet ut på att ta tillvara barn och ungas erfarenheter av att vara i kontakt med Socialtjänsten och deras synpunkter på hur de anser att skulle vara.

Ett sätt att göra barns röster hörda och att ge barn inflytande som brukare. Deras erfarenheter tas tillvara på systematiskt sätt och används i verksamhetsutvecklingen.

Länk till FoU rapporten

Modell för Risk och Händelseanalys

För att stödja kommunerna att arbeta med systematisk uppföljning av sin sociala barnavård kommer en utbildning i en modell för risk och händelseanalys att hållas under hösten. Utbildning består av en heldag, med en teoretisk och praktisk genomgång av modellen samt 2 handledningstillfällen. Vid det första tillfället medverkar Jenny Jacobsson från SKL som utarbetat modellen skrivit handboken.