Zofia berättar om Mid Sweden European Office

Lotta Rönström och Zofia Tucinska, MSEO

Mid Sweden European Office är Jämtlands och Västernorrlands läns EU-kontor i Bryssel. Kontoret fungerar som är en länk mellan regionen och EU-arenan och utgör ett verktyg för bevakning av ett antal prioriterade politikområden som bestäms utifrån länens regionala tillväxtprogram kopplat till EU-kommissionens arbetsprogram.

Vi ställde några frågor om kontorets arbete till Zofia Tucinska vid MSEO.

Vilka är de viktigaste frågorna för MSEO det närmaste året?

- Sammanhållningspolitiken i stort för att mobilisera resurser för regional utveckling samt resurser till transportsatsningar i norr. Sammanhållningspolitiken är EU:s investeringsverktyg som ger helt avgörande medel för insatser för regional utveckling i Västernorrland. Efter ett flerårigt arbete med fokus på EU-kommissionen för att informera och motivera fortsatt EU-stöd för regional utveckling och satsningar på transportområdet i norra Europa har nu EU-kommissionen presenterat bra förslag till såväl ny EU-flerårsbudget, 2021 - 2027, som förslag till regelverk för EU:s stöd för regional utveckling och transportsatsningar. Framöver riktar vi in vårt arbete på kontakter och aktiviteter för att övertyga Europaparlamentet och ministerrådet att ta bra beslut inom dessa områden.

Varför är det viktigt för invånarna i Västernorrland att MSEO finns?
- Mer än hälften av frågorna på dagordningarna i både kommun- och regionfullmäktige påverkas direkt eller indirekt av EU. Det är avgörande att bevaka lagstiftningsarbetet inom EU i ett tidigt skede ur ett regionalt perspektiv, något som inte alltid sker från nationell nivå. Det kan till exempel handla om lagstiftning kring alternativa bränslen eller skogsavverkning där MSEO bevakar att den nya lagstiftningen går i linje med de behov och möjligheter som finns i Västernorrland.

Vilka är de viktigaste resultaten MSEO gjort möjliga det senaste året?
- Vi har försvarat den så kallade gleshetsallokeringen inom sammanhållningspolitiken, det vill säga de extra EU-medel Västernorrland och Jämtland Härjedalen får för att stimulera tillväxt i regionerna. Kommissionen har behållit denna allokering i sitt nya förslag, vilket är ett tydligt resultat av vårt påverkansarbete. Samma sak på transportsidan där kommissionen efter täta kontakter med oss nu föreslår att EU:s transportkorridor ScanMed ska fortsätta upp från Stockholm längs med Norrlandskusten till Haparanda, i stället för att som tidigare sluta i Stockholm. MSEO spelade även en avgörande roll i arrangerandet av Europaforum Norra Sveriges forum i Sollefteå, inte minst i framtagandet av programmet där talare som kommissionär Cecilia Malmström och Lena Andersson-Pench, direktör på kommissionens generaldirektorat för regional utveckling, lyfte konferensen till hög nivå.
Vad är det roligaste i ditt arbete med Europa-frågor?
- Att vi gör skillnad! Det finns stora möjligheter att påverka, vilket man kanske inte alltid tror.

Vilka är de största utmaningarna för vår region de närmaste åren och vad gör MSEO i sitt arbete med dessa utmaningar?
- Klimat, jobb och god livskvalitet för alla invånare i regionen. MSEO arbetar aktivt för att ta tillvara och att påverka de möjligheter till hållbar regional utveckling i Jämtland Härjedalen och Västernorrland som EU-medlemskapet kan ge. Det sker i nära samverkan med Bryssel-representationerna för de nordliga delarna av Sverige, Norge och Finland.

Juni 2018