Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer

Här hittar du våra kurser och konferenser inom socialtjänstområdet.

Januari 2018

Sveriges viktigaste jobb - röster från verksamheten

En informationsdag om vad som krävs i arbetet inom vård och omsorg. 

18 januari, Kramfors

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motivnde samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring. 

10 januari & 24 januari, Sundsvall (reserverad)

Läs mer och anmäl 

Kunskapsdag Gemensam lägesbild ANDT

Välkomna att starta år 2018 med att få en så heltäckande bild som möjligt av läget när det gäller förebyggande arbete, strukturer, skador och dödlighet orsakade av alkohol, narkotika och tobak i länets kommuner.

31 januari

Läs mer och anmäl

Februari

AUDIT och DUDIT samt DUDIT-E och Alcohol-E

Utbildning i screeninginstrumenten AUDIT och DUDIT samt DUDIT-E och Alcohol-E. Utbildningen riktar sig till personal i Västernorrlands län som i sitt arbete möter personer med riskbruks-, missbruks- och beroendeproblematik.

16 februari

Läs mer och anmäl

Obs! INSTÄLLT Dialogmöte Vård- och omsorgscollege Södra Norrland

19 februari 
Sundsvall, Kommunhuset KS-Salen

Läs mer och anmäl (dialogmötet är inställt)

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motivnde samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

21 februari & 7 mars, Sundsvall
28 februari & 14 mars, Sundsvall

21 februari & 14 mars, Örnsköldsvik

Läs mer och anmäl

Mars

Regional konferens - Vård och omsorgscollege Södra Norrland

Dagen riktar sig till ledamöter i regional styrgrupp samt lokala styrgrupper. 

1-2 mars, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Utbildningsdag - tvångslagstiftning LVM och LVU

13 mars 2018, Härnösands Folkhögskola
OBS! Ny lokal, Parkaden möten & konferens, Ådalsvägen 15 i Härnösand.

Läs mer och anmäl

Handläggning och dokumentation

En utbildningen hålls på grundläggande nivå och inleds med genomgång av övergripande regler och mål med socialtjänstens verksamhet. Resten av dagen fokuserar på frågor som gäller handläggningen och dokumentationen hos den beslutande nämnden.
Utgångspunkten för denna föreläsning är bland annat Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs enligt SoL, LVU, LVM och LSS.

21 mars 2018, 
Parkaden möten & konferens, Härnösand

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motivnde samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

21 mars & 4 april, Sundsvall
28 mars & 11 april, Sundsvall


28 mars & 11 april, Sollefteå

Läs mer och anmäl

April

Kunskapsdag för socialtjänsten

Välkommen till en kunskapsdag för socialtjänsten i Västernorrland.

10 april, Parkaden i Härnösand.

Läs mer och anmäl

Kunskapsdag - Äldre och missbruk

Under kunskapsdagen tar vi del av varandras erfarenheter och berikar oss med ny kunskap. Dagen är ett samarbete mellan Kommunförbundet Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland.

12 april, Parkaden, Härnösand

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motivnde samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

18 april & 2 maj, Örnsköldsvik

Läs mer och anmäl

SocialREKOs vårmöte

Välkommen till SocialREKOs vårmöte lunch till lunch.

19-20 april, Kramfors

Läs mer och anmäl

Seminarium för demensriktlinjer

Välkommen till seminarium för demensriktlinjer.

20 april, Kramfors

Läs mer och anmäl

Detta är en exempeltext som du lätt kan byta genom att hålla musen över och trycka på knappen redigera text

Lågaffektivt Bemötande

Utbildningsdagen handlar om att lyfta praktiska verktyg att hantera utåtriktat och problemskapande beteende med. Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi.

24 april, Härnösand

Läs mer och anmäl

Detta är en exempeltext som du lätt kan byta genom att hålla musen över och trycka på knappen redigera text

Professionellt bemötande & konflikthantering

Föreläsningen tar upp verklighetstrogna situationer och ger konkreta verktyg för att lösa allvarliga konflikter. Här presenteras aktuell lagstiftning, perspektiv på självkännedom, vetenskapliga perspektiv på aggressivitet, hotfulla klienter, riskfyllda situationer och strategier för att hantera detta samt rutiner efter en incident.

27 april, Härnösand

Läs mer och anmäl

Maj

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

9 maj och 23 maj, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI Påbyggnadsutbildning

Utbildningen omfattar 1+1 dag och kräver att du har förkunskaper motsvarande del 1 grundutbildning. Du får fördjupa dina teoretiska kunskaper om MI och träna samtalsfärdigheter för att du bättre ska kunna utöva MI i ditt arbete. 

16 maj och 30 maj, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Kunskapsdag - Att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Kunskapsdag för aktörer som arbetar för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

25 maj, Härnösand

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal, MI & GRIT med ensamkommande

Kursen fokuserar på motivation och vikten av att förstärka hopp och uthållighet under asylprocessens påfrestningar och vid den kris som ett avslag innebär. Upplägget är korta teoretiska introduktioner och dialogexempel som demonstrerar hur samtalsmetoden motiverande samtal, MI och GRIT kan användas.

28-29 maj 2018, Härnösand

Läs mer och anmäl

Workshop tillämpning av motiverande samtal - MI med grupper

Lunch till lunch workshop för dig som har kunskaper och erfarenheter av att arbeta med MI, och som vill lära dig tillämpa MI i arbete med grupper.

31 maj - 1 juni 2018, Sollefteå

Läs mer och anmäl

Augusti

Motiverande samtal MI-utbildning, grund

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

29 aug & 12 sept, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Rätt att veta!

Detta är en exempeltext som du lätt kan byta genom att hålla musen över och trycka på knappen redigera text

En utbildning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdhet.

Utbildningen livesänds också via Youtube

29 augusti, Härnösand

Läs mer och anmäl

September

Dialogmöte vård & omsorgscollege södra norrland

Vård– och omsorgscollege Södra Norrland arrangerar lokala seminarier i Södra Norrland som startskottet för projektet steg 3 handledare- utveckling av handledarorganisation/lärandeorganisation.

3 september, Härnösand

Läs mer och anmäl

Juridik för nya utförandechefer inom äldreomsorgen

En grundlig genomgång av de lagar och författningar som chefer och arbetsledare inom hemtjänsten och på särskilda boenden behöver ha kunskap om i arbetet.
Socialtjänstlagen, socialtjänstförordningen samt hälso- och sjukvårdslagen kommer att tas upp och även relevanta föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen som t ex föreskriften för dokumentation.

4 september, Härnösand

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal MI-utbildning, grund

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

5 och 19 sept, Sundsvall
4 och 19 sept, Örnsköldsvik

Läs mer och anmäl

Socialtjänstens arbete med placering av barn och unga

En riktad fördjupningsdag

Syftet med denna kursdag är att ge en grundlig genomgång av regelverket för socialtjänstens arbete med placeringar och underlätta tillämpningen i praktiken. Tonvikten på dagen är barn och unga i familjehem, men merparten av innehållet är relevant även vid placering i HVB och stödboende.

6 sep 2018, Härnösand

Läs mer och anmäl

Utbildning i HAP, Haschavvänjningsprogrammet

Programmet är uppbyggt efter hur en person mår och fungerar efter en tids cannabisrökning och vad som händer i kropp, psyke och på ett socialt plan när man slutar.
Utbildningen vänder sig till de behandlare inom länets socialtjänster som ska arbeta med haschavvänjningsprogram (HAP).

11 september 2018, Härnösand

Läs mer och anmäl

Lokalt seminarium Sundsvall & Timrå, Vård och omsorgscollege Södra Norrland

Vård– och omsorgscollege Södra Norrland arrangerar lokala seminarier i Södra Norrland som startskottet för projektet steg 3 handledare- utveckling av handledarorganisation/lärandeorganisation.

11 september, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Samtala om alkohol

Endagsutbildning om alkohol och motiverande samtal (MI). Syftet med dagen är att du får ökad kunskap om alkohol, riskbruk och kring hur du  kan använda MI som verktyg för att ge råd enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

13 september, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Lokalt seminarium Ånge, Vård & omsorgscollege Södra Norrland

Vård– och omsorgscollege Södra Norrland arrangerar lokala seminarier i Södra Norrland som startskottet för projektet steg 3 handledare- utveckling av handledarorganisation/lärandeorganisation.

19 september, Ånge

Läs mer och anmäl

Att sätta mål

Fokus för utbildningen ligger på hur vi kan arbeta med mål i klientarbetet. Utbildningen är uppbyggd med två halvdagarspass som bygger på varandra, med basutbildning på förmiddagen och fördjupning på eftermiddagen.

24 september, Härnösand

Läs mer och anmäl

Preventiva insatser mot droger bland ensamkommande barn

Under dagen får deltagarna bekanta sig med den handbok för Preventiva insatser mot droger som Malmö stad tagit fram (den sk PID-handboken). Dagen fokuserar på hur missbruk kan förebyggas, upptäckas och hanteras. Förläsningar varvas med praktiskt arbete utifrån handboken. Ett samarrangeman mellan CAN, Länsstyrelsen samt Kommunförbundet Västernorrland. 

INSTÄLLT! 27 september 2018, Härnösand

Läs mer och anmäl

Lokalt seminarium Härnösand, Vård & omsorgscollege Södra Norrland


Vård– och omsorgscollege Södra Norrland arrangerar lokala seminarier i Södra Norrland som startskottet för projektet steg 3 handledare- utveckling av handledarorganisation/lärandeorganisation.

INSTÄLLT!  28 september, Härnösand

Läs mer och anmäl

Oktober

Motiverande samtal MI-utbildning, grund

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

3 och 17 oktober, Örnsköldsvik
10 och 24 oktober, Sundsvall
17 okt och 14 november, Sundsvall
11 okt och 25 oktober, Sollefteå


Läs mer och anmäl

Samtala om mat

Endagsutbildning om mat och motiverande samtal. Syftet med dagen är att du får ökad kunskap kring hur du kan använda MI som verktyg för att ge råd enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

3 oktober, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Kunskap för barn och ungas bästa - 3 delar

Basutbildning för socialsekreterare inom området barn och unga. Utbildningen består av tre delar, förlagda med ca en månads mellanrum.

4 oktober, Härnösand, start del 1

Läs mer och anmäl

Lokalt seminarium Kramfors, Vård och omsorgscollege Södra Norrland

Vård- och omsorgscollege Södra Norrland arrangerar lokala seminarier som startskottet för projektet steg 3-handledare, utveckling av handledarorganisation/lärandeorganisation.

10 oktober, Kramfors

Läs mer och anmäl

Lokalt seminarium Örnsköldsvik, Vård & omsorgscollege Södra Norrland

Vård– och omsorgscollege Södra Norrland arrangerar lokala seminarier i Södra Norrland som startskottet för projektet steg 3 handledare- utveckling av handledarorganisation/lärandeorganisation.

15 oktober, Örnsköldsvik

Läs mer och anmäl

Kunskapsdagar - Ensamkommande och nyanlända unga

Om förutsättningar och möjligheter
Syftet är att öka kunskap om och förståelse för målgruppen ensamkommande och unga nyanlända utifrån deras särskilda förutsättningar och livsvillkor. Vi hoppas också att dagarna ska bidra till ökade/nya kontaktytor mellan personal som i sitt arbete möter ensamkommande barn.

16 och 17 oktober, Härnösand

Läs mer och anmäl

Skönsmomodelldagarna

Socialtjänsten i Sundsvalls kommun och CSN driver båda medarbetardrivna förändringsarbeten med Vanguardmodellen som utgångspunkt. Detta är ett tillfälle att ta del av Sundsvalls kommuns och myndigheten CSN:s resa mot tillitsbaserad ledning och styrning.

29 och 30 oktober 

Läs mer och anmäl

November

Baskurs i missbruk & beroende, 3 dgr

Baskursen i missbruk och beroende omfattar 3 heldagar och utgår från upplägget i den nationella satsningen inom missbruks- och beroendevården, Kunskap till praktik. Kursen är en generell utbildning på basnivå. I kursen varvas föreläsning med diskussion och refklektion. Vi vänder oss till dig som är yrkesverksam inom kommunal socialtjänst.

Start 14 November, Härnösand


Dag 2 - 15 november
Dag 3 - 27 november

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI-utbildning, grund

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

14 och 28 november, Örnsköldsvik
21 nov och 5 december, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Samtala om alkohol

Endagsutbildning om alkohol och motiverande samtal (MI). Syftet med dagen är att du får ökad kunskap om alkohol, riskbruk och kring hur du kan använda MI som verktyg för att ge råd enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

22 november, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal MI-utbildning, påbyggnad

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

28 november och 12 december, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Lokalt Seminarium Härnösand, Vård- och Omsorgscollege Södra Norrland

Vård– och omsorgscollege Södra Norrland arrangerar lokala seminarier i Södra Norrland som startskottet för projektet steg 3 handledare- utveckling av handledarorganisation/lärandeorganisation.

29 november, Härnösand

Läs mer och anmäl

December

Test länk

2019

Januari

En dag om SVERIGES VIKTIGASTE JOBB - Undersköterska, Stödassistent

Arbetsförmedlingen och Vård– och omsorgscollege Västernorrland arrangerar tillsammans en dag för att informera om vad som händer, nationellt, regionalt och lokalt inom vård och omsorg.

22 januari, Härnösand

Läs mer och anmäl