Social omsorg, vård och stöd

Här hittar du våra kurser och konferenser inom social omsorg, vård och stöd.

September

Dialogmöte med vård- och omsorgscollege södra Norrland

Under dialogmötet tar vi del av varandras erfarenheter och lyssnar till föreläsningar.

4 september 2017 09.00-11.30

Läs mer och anmäl

En kunskapsdag om preventiva insatser mot droger bland ensamkommande barn

Dagen syfte är att öka kompetensen kring missbruk av droger och vänder sig till personal inom länets kommuner och landsting som i sina verksamheter möter ensamkommande barn och unga.

5 september 2017

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI-utbildning, grund

Motiverande samtal MI används i många sammanhang där det handlar om att hjälpa människor till en förändring på deras egna villkor. 1+1 dag.

6 september och 20 september 2017

Läs mer och anmäl

Utbildning i HAP, Haschavvänjningsprogrammet

Utbildningen vänder sig till behandlare inom länets socialtjänst som ska arbeta med haschavvänjningsprogram (HAP). 3 tillfällen med start 13 sep.

13 september 2017

Läs mer och anmäl

Kunskap för barn och ungas bästa

Del 1:
Dokumentation som en del av en kunskapsbaserad verksamhet - inkl nya SOSFS2014:5 och 2014:6
Basutbildningen riktar sig till handläggare/socialsekreterare inom barn och unga området.

Lokal: Parkaden, Ådalsvägen 15 i Härnösand

21 september 2017 kl 08.30-16.00

OBS! Fika och inregistrering kl 08.30-09.00

Läs mer och anmäl

Oktober

Lågaffektivt bemötande

Utbildningsdagen handlar om att lyfta praktiska verktyg att hantera utåtriktat och problemskapande beteende med.

4 oktober 2017

Läs mer och anmäl

Lågaffektivt bemötande

Utbildningsdagen handlar om att lyfta praktiska verktyg att hantera utåtriktat och problemskapande beteende med.

9 oktober 2017

Läs mer och anmäl

Sätt ljus på natten

Dagen kommer att handla om projektet Ljus i natten som drivits av SKL. Vi kommer att få ta del av SKL:s rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre.

13 oktober 2017, 09.00-15.00, Härnösand

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI-utbildning, grund

Motiverande samtal MI används i många sammanhang där det handlar om att hjälpa människor till en förändring på deras egna villkor. 1+1 dag.

4 okt och 18 okt 2017
11 okt och 25 okt 2017
12 okt och 26 okt 2017

Läs mer och anmäl

Kunskap för barn och ungas bästa

Del 2:
Barns möte med socialtjänsten
Basutbildningen riktar sig till handläggare/socialsekreterare inom barn och unga området.

Lokal: Parkaden, Ådalsvägen 15 i Härnösand

17 okt 2017

Föreläsningen startar kl 09.00, fika kl 10.00

Läs mer och anmäl

Baskurs i Missbruk och beroende

Utbildningen strävar efter att ge dig som deltagare och proffesionell en ökad kunskap om individen som befinner sig i ett missbruk eller beroende, hur dennes missbruk eller beroende påverkar omgivningen runt om, missbrukets komplextet samt fokusera på hur vi som professionella kan ge bästa möjliga bemötande, stöd och behandling.

23 okt 2017

Läs mer och anmäl

Tandvårdskonferens

Konferensen syftar till att bidra till att överenskommelsen mellan kommunerna och landstinget i Västernorrland implementeras inom berörda verksamheter, så att ansvariga tillsammans medverkar till en god munhälsa hos målgrupperna.

31 okt 2017

Läs mer och anmäl

November

ANDT på schemat

Dagen syftar till att högstadieskolor, utifrån metodmaterialet, ska få hjälp med att utveckla sitt ANDT-arbete. Dagen kommer även att innehålla en presentation av en ny drogvaneundersökning bland länets ungdomar. 

1 nov 2017 i Sundsvall

2 nov 2017 i Kramfors

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI-utbildning, grund

Motiverande samtal MI används i många sammanhang där det handlar om att hjälpa människor till en förändring på deras egna villkor. 1+1 dag.

1 nov och 15 nov 2017
9 nov och 23 nov 2017

Läs mer och anmäl

Kunskap för barn och ungas bästa

Del 3:
Evidensbaserad praktik i praktiken
Basutbildningen riktar sig till handläggare/socialsekreterare inom barn och unga området.

Lokal: Parkaden, Ådalsvägen 15 i Härnösand

7 november 2017

Föreläsningen startar kl 09.00, fika kl 10.00

Läs mer och anmäl

Kunskapsdag om beroende och psykisk samsjuklighet

En kunskapsdag som strävar efter att ge dig som deltagare och professionell en ökad kunskap om missbruk, beroende och psykisk samsjuklighet. 

17 nov 2017

Läs mer och anmäl 

Att sätta mål

Att sätta mål är en central del i vårt arbete, exempelvis i dokumentation (t ex vårdplaner, genomförandeplaner och uppdrag), inom evidensbaserad praktik (EBP) och inte minst i den direkta kontakten med klienten.

Vi belyser samarbetsallians, delaktighet, konsten att definiera primära behov, formulera förändringsbara beteenden och att sätta konkreta mål. 

30 nov 2017


Läs mer och anmäl

December

En vecka fri från våld - föreläsningar i Västernorrland

Välkommen att ta del av intressanta och aktuella föreläsningar om ett viktigt och angeläget ämne.
Du kan välja att delta på en eller flera föreläsningar. Målgrupp är yrkesverksamma inom kommun, landsting och myndigheter.

4-8 december

Läs mer och anmäl

Tillämpning av motiverande samtal - MI med grupper

Lunch till lunch workshop, för dig som har kunskaper och erfarenheter av att arbeta med MI och som vill lära sig tillämpa MI i arbete med grupper. Inbjudan riktar sig både till dig som har erfarenhet av att arbeta med grupper och till dig som vill börja arbeta med grupper och använda MI.

6-7 dec 2017

Läs mer och anmäl

Barnrätt- och ungdomsperspektiv i praktik och juridik

Välkommen till en dag där du får kunskap om hur ett barnrätts -och ungdomsperspektiv kan genomföras i praktiken.

7 december, 09.30 - 15.30, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Januari 2018

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motivnde samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring. 

10 januari & 24 januari, Sundsvall (reserverad)

Läs mer och anmäl 

Kunskapsdag Gemensam lägesbild ANDT

Välkomna att starta år 2018 med att få en så heltäckande bild som möjligt av läget när det gäller förebyggande arbete, strukturer, skador och dödlighet orsakade av alkohol, narkotika och tobak i länets kommuner.

31 januari

Läs mer och anmäl

Februari

AUDIT och DUDIT samt DUDIT-E och Alcohol-E

Utbildning i screeninginstrumenten AUDIT och DUDIT samt DUDIT-E och Alcohol-E. Utbildningen riktar sig till personal i Västernorrlands län som i sitt arbete möter personer med riskbruks-, missbruks- och beroendeproblematik.

16 februari

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motivnde samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

21 februari & 7 mars, Sundsvall
28 februari & 14 mars, Sundsvall

21 februari & 14 mars, Örnsköldsvik

Läs mer och anmäl

Mars

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motivnde samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

21 mars & 4 april, Sundsvall
28 mars & 11 april, Sundsvall


28 mars & 11 april, Sollefteå

Läs mer och anmäl

April

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motivnde samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

18 april & 2 maj, Örnsköldsvik

Läs mer och anmäl

Maj

Motiverande samtal - MI grundutbildning

Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. Det är en samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att uppnå förändring.

9 maj & 23 maj, Sundsvall

Läs mer och anmäl

Motiverande samtal - MI Påbyggnadsutbildning

Utbildningen omfattar 1+1 dag och kräver att du har förkunskaper motsvarande del 1 grundutbildning. Du får fördjupa dina teoretiska kunskaper om MI och träna samtalsfärdigheter för att du bättre ska kunna utöva MI i ditt arbete. 

16 maj & 30 maj, Sundsvall

Läs mer och anmäl