Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer

Vårt arbete består till stor del av att leda och samordna utvecklingsprocesser och utvecklingsprojekt inom de olika delområdena som ingår i socialtjänsten; hälso- och sjukvård, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt handikappomsorg. Vi arbetar för, och tillsammans med, kommunerna och också tillsammans med Landstinget.

Där det finns behov av länsgemensamma projekt, avtal eller överenskommelser utgör Kommunförbundet socialtjänstens samlande funktion för kommunerna i länet.

Aktuella områden

Gemensamt för hela socialtjänsten

 • Att utveckla stödstrukturer för kunskapsutveckling
 • Stärkta ledningsstrukturer för ledning i samverkan
 • Länsgemensam utveckling av e-Hälsa

Äldreomsorg

 • Satsningen Bättre liv för de mest sjuka äldre Läs mer
 • Överföring av ansvar för hemsjukvård från landstinget till kommunerna. Läs mer

Barn och unga

 • Utveckling av metoder för systematisk uppföljning av placeringar av barn och unga. Läs mer
 • Vi arbetar även med Barn och ungas brukarmedverkan inom ramen för ett projekt som drivs av Allmänna barnhuset.

Missbruk och beroende

 • Samarbete och samordning för implementering av nationella riktlinjer för missbruk och beroende. "Kunskap till praktik". Läs mer
 • Vi erbjuder en rad metodutbildningar Läs mer

Psykisk hälsa

 • Kompetensutveckling för baspersonal som arbetar med personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

Länsgemensamma överenskommelser och avtal

Samordning av insatser

En överenskommelse har träffats mellan kommunerna och Region Västernorrland om samarbete och samordning av insatser för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodosedda.

Hämta överenskommelsen

Kostnadsfördelning mellan socialtjänsten och Landstinget

En överenskommelse har träffats mellan kommunerna och Region Västernorrland om kostnadsfördelning mellan kommunens socialtjänst och Region Västernorrland av vissa förbrukningsartiklar och ansvarsområden inom hälso- och sjukvården.

Hämta överenskommelsen

Praktikavtal

Praktikavtalet med Mittuniversitetet hittar du här:

Avtal praktik MIUN

Samverkansavtal läkarmedverkan

Ett nytt samverkansavtal mellan Region Västernorrland och länets kommuner har träffats med giltighet from 2012-05-01. Hämta avtalet och aktuella bilagor nedan.

Samverkans avtal läkarmedverkan
Bilaga 1 - Mall Lokal överenskommelse om läkarmedverkan
Bilaga 2 - Blankett Bekräftelse telefonordination

Samverkansavtal Egenvård

Hittar du här

Handbok kring att förebygga hedersrelaterat våld

Det finns en handbok för dig som jobbar inom socialtjänsten och arbetar för att hindra och förebygga hedersrelaterat våld. Klicka här

Kontaktperson

Sirpa Virtanen

Mobil: 
070-320 85 41
sirpa.virtanen@kfvn.se

Visste du att...

Vi har mötesplatser för:

 • Politiker och chefstjänstemän inom socialtjänstens verksamhetsområde.
 • Övriga yrkesverksamma utifrån aktuella behov.

Kommunerna finansierar dessutom vår forsknings- och utvecklingsenhet, FoU Västernorrland.

Enhetens uppdrag är att fånga upp idéer och stödja utvecklings- och uppföljningsprocesser inom socialtjänsten.

På FoU Västernorrlands egna hemsida kan du hitta mer information.