Nätansluten solel i Västernorrland

Energikontoret har ställt samman uppgifter om nätansluten solel i länet from 1 januari 2013 till 1 januari 2017.

På kartan visas nuvarande antal anslutna anläggningar i kommunerna samt den installerade effekten kW.

I Västernorrland fanns 1 januari 2017 totalt 189 solelanläggningar anslutna till elnätet. Tillsammans levererar de en effekt av cirka 2336 kW solel per år vilket motsvarar uppvärmning av drygt 470 villor per år. Det visar en sammanställning som Energikontoret Västernorrland gjort utifrån enkäter till nätägarna.

Nätanslutna solanläggningar finns i varje kommun i Västernorrland. Flest anläggningar finns i Sundsvall; 47 st, följt av Örnsköldsvik som har 33 st. Anläggningarna i Örnsköldsvik ger störst effekt; 879 kW, beroende på en mycket stor installation på ett företag.

Utvecklingen av nätansluten solel i Västernorrland har skett närmast explosionsartat. För fem-sex år sedan fanns knappt begreppet. Antalet har ökat från 28 st 1 jan 2013 till 189 st 1 jan 2017.

Den installerade effekten för solelsanläggningarna i länet var 2336 kilowatt (kW) den1 januari 2017. Det är ca 2200 kW mer än 1 januari 2013.

I Sverige finns det drygt 10 000 nätanslutna solcellsanläggningar med en total installerad effekt på över 140 000 kW. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Solkarta för hela länet
Vi väntar oss en allt kraftigare utbyggnad av solceller i länet. Vi tror att den solkarta för hela Västernorrland som Energikontoret nu tar fram och blir tillgänglig för allmänheten i maj-juni kommer att påskynda utvecklingen. Läs mer om denna här.

Solcellsstöd

Det finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer, såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner.

Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga.

Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Mer information finns på Energimyndighetens hemsida

Test av solceller

Energimyndighetens Testlab har under ett år följt åtta nätanslutna solcellssystem med en toppeffekt mellan 720 och 1 260 Watt.

Se testet här

Energi från solceller

Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. De skiljer sig från solfångare, där solstrålningen används för att producera varmvatten. Omvandlingen av solenergi till elektrisk energi i en solcell sker utan några rörliga delar, utan att något bränsle behövs och utan att ge några utsläpp. Den i dag vanligaste typen av solcell, kiselsolcellen, tillverkas av en tunn skiva av halvledarmaterialet kisel

Mer information om solel

www.solelprogrammet.se

www.elforsk.se

www.svensksolenergi.se

www.energimyndigheten.se

www.elsakerhetsverket.se

solelportalen

Mer om bidraget

www.energimyndigheten.se

Nyheter Solcellsteknik