Energikontoret Västernorrland

Sedan 2008 hade energikontoret drivits under Efokus AB, ett kommunalt utvecklingsbolag som ägs av Sundsvalls och Sollefteå kommuner. Under 2011 tillfrågades Kommunförbundet av de sju kommunerna för att överta ansvaret, och Kommunförbundet lämnade in en projektansökan som godkändes av Energimyndigheten för att bedriva ett nytt regionalt energikontor från 2012. Så den 1:a Maj 2012 startades Energikontor Västernorrland där Kommunförbundet är ny huvudman. Verksamhetsledare är Håkan Grundel.

Energikontoret har i uppdrag från Energimyndigheten att bland annat samordna den kommunal energi- och klimatrådgivningen samt koordinera arbetet inom uthållig kommun. Energikontoret har alltså en viktig roll när det gäller energieffektivisering och klimatarbete tillsammans med andra lokala och regionala aktörer där vi initierar, samt medverkar i, en omfattande projektverksamhet.

Västernorrlands energikontor är en mötesplats för erfarenhetsutbyte, kunskaps- och teknikspridning, utbildning och samverkansprojekt samt information om stödformer för finansiering av projekt och investeringar.

I nätverken ingår flera hundra organisationer och företag, regionalt, nationellt och internationellt. Arbetet på energikontoret bedrivs på alla nivåer: lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. I många projekt medverkar Energikontoret i samverkan både med Länsstyrelsen och Region Västernorrland.

Det behövs effektiv energianvändning

En effektivare användning av energi håller nere fastighetsägares och företags årliga kostnader och frigör på så sätt resurser för utveckling och tillväxt. Energieffektiv användning minskar klimatpåverkan genom lägre utsläpp från energiomvandling och energianvändning. För att uppnå en effektivare energianvändning behövs investeringar, och den bästa möjliga energieffektiva tekniken, vid varje nybyggnation och reinvestering.

Ett snabbare teknikskifte ger ett lägre behov av att bygga ny kapacitet för elproduktion. En effektivare användning av energi innebär också att undvika onödig användning av energi. Exempel på det är att isolera och täta klimatskärmen, minska användningen av varmvatten, minska inomhustemperatur någon grad, åka buss eller tåg istället för bil etc

Följande områden ska prioriteras

Energikontoret ska stötta kommuner, Länsstyrelsen och Landsting i internt energi-effektiviseringsarbete och övrigt hållbarhetsarbete. Ett väldigt viktigt projekt är att få till beteendeförändring bland allmänheten och långsiktiga strategiska energi- och klimatarbeten ex vis genom energi o klimatsamtal.

Långsiktigt syfte

Syftet är att främja en hållbar energiförsörjning i Västernorrlands län. Arbetet är inriktat på att bygga upp och utveckla nätverk i länet för att främja effektiv energianvändning i hushåll, lokaler och fastigheter, företag och industrier. Energikontoret ska medverka till att Västernorrland satsar på förnybar energi för konvertering av värmesystemen från olja och el till fjärrvärme, pellets och solvärme. Samt att främja utveckling av teknik för produktion av el från vind och sol.

Hållbara transporter är viktigt för att minska energianvändningen i transportsektorn med effektivisering, samordning och genom att använda distansoberoende teknik för att minska resandet

Personal

Charlotte Sandelius
Förbundsdirektör/
Verksamhetsledare
Mobil: 070-365 71 57
E-post: charlotte.sandelius@kfvn.se

Energikontoret Västernorrland på Facebook